Arbeta som tolk

Är du bra på svenska och något annat språk, samt intresserad av ett omväxlande arbete med många mänskliga kontakter. Då kanske du skulle trivas som tolk.

För att kunna få tolkningsuppdrag måste du:

 • Kunna tala svenska och det/de språk du tolkar.
 • Ha en god utbildningsbakgrund.
 • Genomgå de tester och utbildningar som Tolkservice kräver.
 • Vara samarbetsvillig och flexibel. Du måste kunna bemästra de situationer som kan uppstå i arbetet.
 • Vid risk för jäv måste du avsäga dig det specifika uppdraget.
 • Vara neutral och opartisk. Du får ej ge uttryck för egna åsikter eller känslor i sakfrågan.
 • Skriva på de sekretessbestämmelser som Tolkservice kräver.
 • Alltid sträva efter auktorisering.

Hur blir man auktoriserad tolk?

Den som vill bli auktoriserad tolk ska:

 • Ha fyllt 18 år och inte ha förvaltare.
 • Vara känd för redbarhet och i övrigt vara lämplig som tolk.
 • Ha blivit godkänd i kammarkollegiets tolkprov.

Kammarkollegiets tolkprov
Auktoriserade tolkar har genomgått kunskapsprov som omfattar områdena socialvård, sjukvård, allmänna försäkringar, arbetsmarknad och vardagsjuridik. Tolkar ska behärska viktiga termer som används inom ovan nämnda områden.

Vad är god tolksed?

Tolken ska informera parterna om att:

 • Tolken är neutral och ska inte ta parti för någon i tolkningssituationen.
 • Tolken ska följa reglerna om tystnadsplikt.
 • Tolken återger vad som sägs i förstperson (jag-form).
 • Det parterna inte vill ha tolkat ska inte heller sägas.
 • Parterna bör sträva efter att göra sina inlägg korta och undvika onödiga facktermer, slang eller utpräglad yrkesjargong.
 • Om någon av parterna inte förstår ett ord eller uttryck är det parten själv som ska be om en förklaring via tolken av den andra parten.
 • Parterna ska tala till varandra och inte till tolken.

När är en tolk jävig?

En tolk är jävig när:

 • Saken angår tolken själv, en familjemedlem eller nära släkting.
 • Tolken eller någon honom/henne närstående är ställföreträdare för den som saken angår, eller för någon annan, som har starkt intresse i saken.
 • Tolken är, eller har varit, ombud eller biträde i saken.
 • Tolken, genom skuldsättning eller annan anledning, är ekonomisk beroende av någon av parterna.
 • Det i övrigt finns särskilda omständigheter som kan rubba förtroendet för tolken opartiskhet.

Alla tolkar har tystnadsplikt och lyder under "Lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare" samt sekretesslagen. Tolkar har även vittnesplikt.

Läs mer hos Kammarkollegiet

www.kammarkollegiet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du arbeta som tolk?

Du loggar in med e-legitimation.