Råd vid tolkanvändning

Tala direkt med din besökare

Vänd dig direkt till invandraren när du talar. Många vänder sig nämligen till tolken och talar om invandraren som en tredje person. Genom att tala i jag- form (första person) undviker Du missförstånd.

Titta på din besökare då tolkningen pågår

Sträva efter att få kontakt med invandraren genom att titta på denne trots att Du inte förstår språket som talas.

Undvik långa meningar, svåra ord och fackuttryck

Prata inte för länge utan uppehåll och ställ korta och klara frågor. Och framförallt, kontrollera om invandraren har uppfattat Dig riktigt.

Fråga aldrig om tolkens åsikt i sakfrågan

Tolken måste alltid vara helt neutral. Tolkens uppgift är att översätta allt som sägs och inte att delta aktivt i samtalet.

Använd inte tolken till annat än som tolk

Det ligger ibland nära till hands att be tolken hjälpa invandraren med utskrifter, telefonsamtal etc. eftersom man talar samma språk. Överlåt aldrig ansvaret på tolken i något sammanhang.

Stormöten

Tänk på att det kan vara svårt för en tolk att tolka vid t.ex. stormöten och träffar. För att underlätta så kan informationsinnehållet skickas i förväg till tolk via förmedlingen.