Tolkens roll

Före tolkningen ska tolken informera båda parter om sin roll, om tystnadsplikten och skyldigheten att tolka allt som sägs i rummet. Det som parterna inte vill ha tolkat ska de heller inte säga.

Tolkens uppdrag är att göra den muntliga kommunikationen möjlig och inget annat

  • Tolken har tystnadsplikt enligt sekretesslagen.  Det innebär att tolken aldrig får föra vidare det som sägs i en tolksituation.
  • Tolken ska vara neutral och opartisk.
  • Tolken ska återge vad som sagt i första person (jag- form) och får inte lägga till, förändra eller förtiga något.
  • Tolken får lov att avbryta om ett yttrande blir för långt för att tolka i ett svep.
  • Tolken ska inte åta sig eller åläggas andra uppgifter än muntlig tolkning. Tolken är ansvarig i språkfrågan - användaren i sakfrågan.
  • Tolken och tolkanvändaren ska följa jävsreglerna i förvaltningslagen. Tolken är skyldig att avstå från uppdraget om jäv föreligger, såvida inte opartiskhet klart saknar betydelse.

Tolken får lov att avbryta uppdraget om det föreligger svårigheter att utföra tolkningen eller inte klarar ovanstående förutsättningar.