Mer om diarium

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar. Däremot behöver allmänna handlingar som inte är hemliga och som är av mindre betydelse för myndighetens verksamhet registreras.

Vad är allmän handling?

Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen samt är antingen inkommen till eller upprättad inom kommunen. (TF 2 kap 3 §). En handling är inkommen till myndigheten när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa.

Allmänheten har rätt att se allmänna handlingar under förutsättning att dessa inte är hemliga. Allmänna handlingar som inte är hemliga är offentliga handlingar. Vid förfrågan ska dessa lämnas ut utan dröjsmål. Sekretessbedömning måste göras i varje fall av begäran om utlämnande.  

Du kan begära ut allmänna handlingar som finns i diariet genom att besöka kommunen eller kontakta registrator och be om en kopia. En avgift kan komma att tas ut enligt fastställt beslut i Härnösands kommunfullmäktige. Om kommunen av någon anledning inte kan lämna ut en handling med hänvisning om sekretess har du alltid rätt att överklaga det beslutet. Kommunen informerar dig om hur du kan överklaga.

Taxa för kopiering av kommunala handlingarPDF (pdf, 92.2 kB)