Kommunhistoria

Indelningen i kommuner skedde i Sverige från och med 1863. Riksdagen hade året innan beslutat om en förändring från den gamla sockenindelningen, som hade sin grund i de kyrkliga församlingarna, till en borgerlig - icke-kyrklig - kommunindelning. De gamla sockengränserna fick ändå kvarstå som de nya kommungränserna.

I takt med utvecklingen av teknik och samhälle flyttade allt mer människor till städerna och landsbygdens befolkning minskade stadigt. Detta gjorde det svårt för landsbygdskommuner att klara de åtaganden man skulle sköta, vilket uppmärksammades av den dåvarande regeringen på 1940-talet. Det ledde fram till ett beslut om sammanslagningar av kommunerna, och som trädde i kraft 1952. Av 2 261 kommuner bildades det 816 "storkommuner".

Men det dröjde inte länge innan det stod klart att denna sammanslagning var otillräcklig. De planerade förändringar till mer enhetlig förvaltning inom vissa områden fick till följd att en ny kommunsammanslagning också genomfördes, och var klart 1971. Antalet kommuner minskade till 282 stycken.

Vad denna utveckling har betytt för Härnösand syns i nedanstående figur.

Missa inte att läsa mer om Härnösands historia under våra samlade sidor om kommunfakta.

Alla årtal och uppdelningar