Särskild förordnad vårdnadshavare för barn med uppehållstillstånd

När barnet får permanent uppehållstillstånd (PUT) ska en särskild förordnade vårdnadshavare utses för barnet. Den gode mannen som förordnades när barnet kom till Sverige bör alltså ersättas av en särskild förordnad vårdnadshavare.

Enligt Föräldrabalken (FB) ska en särskild förordnad vårdnadshavare tillsättas om barnets föräldrar är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet.

Socialnämnden ansvar och utreder att barnet får en vårdnadshavare.

Vårdnadshavarens uppdrag

Att vara särskild förordnad vårdnadshavare innebär att man träder in som vårdnadshavare i föräldrarnas ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess barnet är 18 år.

Detta innebär att man hjälper barnet i kontakter med skola, sjukvård och andra myndigheter, samt hjälper till med den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

Särskild förordnad vårdnadshavare ansvarar för barnets ekonomi, men har ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt. Barnet har heller ingen arvsrätt efter vårdnadshavaren. I Härnösands Kommun bor barnet i HVB-hem (hem för vård och boende) som har hand om omvårdnaden.

Ett arvode utgår för uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare. Arvodesblanketterna skickas till Överförmyndarenheten.