Förmyndare för minderåriga

En flicka och en pojke
Det är normalt föräldrarna som är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år.

Som vårdnadshavare ansvarar föräldrarna för sitt barns personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. Som förmyndare ska föräldrarna förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.

Om ett barn av någon anledning inte har någon förmyndare, ska en sådan förordnas. Det kan bero på att föräldrarna avlider, eller att de fråntas sitt förmyndarskap på grund av missbruk eller ekonomiskt obestånd. Om en särskilt förordnad vårdnadshavare utses blir denne också förmyndare.