Förvaltarens funktion

Förvaltarens förordnande är indelat i tre uppdrag:

  • Att bevaka huvudmannens rätt – du företräder huvudmannen inför myndigheter och domstolar, samt bevakar rätten till bidrag, vård och omsorg.
  • Att förvalta huvudmannen egendom – du förvaltar tillgångar och skulder och ser till att den enskildes medel används till hans eller hennes nytta.
  • Att sörja för person – du ger råd och stöd i personliga förhållanden. Du samarbetar med vårdgivare, myndigheter och anhöriga.

Tingsrätten beslutar i varje enskilt fall hur omfattande uppdraget ska vara.

Förvaltaren ska redovisa den ekonomiska förvaltningen till överförmyndarenheten varje år. En redogörelse för utförandet av uppdraget ska också skickas in.

Det ingår även administrativt arbete som att skriva ansökningar, redovisning och telefonkontakter. I uppdraget ligger också att informera om förvaltarens funktion och dess uppdrag till myndigheter som finns runt huvudmännen. Du ska även hjälpa och stötta nya gode män och förvaltare.