Tillväxtavdelningen

Näringslivsenheten

 

Tillväxtavdelningen tillhör kommunstyrelseförvaltningen i Härnösands kommun. I uppdraget ingår att hitta synergier för att kunna driva tillväxtarbetet mot uppsatta mål och skapa attraktion och utveckling för Härnösand samt ha en tydlig roll med fokus på bästa tillväxt/utveckling för Härnösand. 

Tillväxtavdelningen ska bland annat ha ansvar för utveckling av:

  • översiktlig planering av användningen av mark och vatten
  • bostadsförsörjning och boendefrågor
  • miljö-, klimat- och energistrategiarbete
  • näringslivsutveckling, inklusive besöksnäringen
  • mark- och exploateringsverksamhet
  • infrastrukturfrågor inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet)
  • kulturfrågor
  • lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen

Externt leder enheten kommunens arbete med att främja samhällsutvecklingen i Härnösand och se till att kommunen är en attraktiv kommun för företag, besökare och boende, samt att kommunen har ett livskraftigt, differentierat och ekologiskt hållbart näringsliv.

I tillväxtavdelningen ingår näringslivsenheten, utvecklingsenheten, kulturenheten och biblioteket.

Näringsliv & arbete
På våra sidor om näringsliv och arbete kan du läsa mer om näringslivsenheten

Kultur
Läs mer om kulturverksamheten i Härnösands kommun

Bibliotek
Läs mer om biblioteken i Härnösands kommun