Kvalitet

Varje kommun ska årligen redovisa sina resultat samt hur man lyckats med att nå skolans mål, i en så kallad kvalitetsredovisning.

För att nå uppställda mål krävs en tydlig struktur för det ständigt pågående kvalitetsarbetet. Varje rektorsområde utarbetar en arbetsplan som ligger till grund för den årliga kvalitetsredovisningen.