Förskoleklassen

""
Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången.

I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Verksamheterna ska utvecklas i mötet mellan olika pedagogiska traditioner.

Alla barn ska erbjudas plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller 6 år och till dess de börjar sin grundskoleutbildning.

Plats i förskoleklass ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt och skälig hänsyn ska tas till föräldrarnas önskemål. Särskilt stöd ges till barn som behöver det. Förskoleklassen ska omfatta minst 525  timmar om året och vara avgiftsfri.