Förskoleklassen

""

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången.

I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Verksamheterna ska utvecklas i mötet mellan olika pedagogiska traditioner. Särskilt stöd ges till barn som behöver det.

Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar om året och vara avgiftsfri.