Kvalitetsarbete i Socialförvaltningen

Begreppet god kvalitet innefattar bland annat rättssäkerhet, bemötande, delaktighet och att socialtjänstens insatser ges i enlighet med de mål och övriga bestämmelser som socialtjänstlagen och kommunens egna riktlinjer anger.

Av socialtjänstlagen (SoL) framgår att kommunens socialtjänst ska erbjuda tjänster av god kvalitet. En liknande lydelse finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Av båda lagarna framgår också att kvaliteten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

I menyn till vänster presenteras de kvalitetsdokument som rör våra olika verksamheter.

Socialförvaltningen har utarbetat en gemensam värdegrunds- och bemötandeguide som presenteras nedan.

Kvalitetsnyckeltal

Rådet för främjandet av kommunala analyser

Härnösands kommun har åter tackat ja till inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) att ta fram och redovisa kvalitetsnyckeltal.

RKA är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Verksamheten startade den 1 januari 2006 med uppdraget att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och landsting. RKA ska även främja jämförelser mellan kommuner och mellan landsting.

Inbjudan handlar om att kommunen frivilligt ska publicera uppgifter som kan bli ett ytterligare stöd i arbetet med jämförelser på lokal nivå. På sikt kan det också bidra i det arbete som bedrivs på nationell nivå för att utveckla och förbättra underlaget för uppföljning och jämförelser, bland annat inom ramen för Öppna jämförelser

De områden som redovisas är

  • Vård och omsorg om äldre
  • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning
  • Individ- och familjeomsorg

För att ta del av en kommuns resultat gå in på www.kolada.selänk till annan webbplats