Öppna jämförelser

Öppna jämförelser 2016 - Vård och omsorg om äldre

Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Medborgarna i ett demokratiskt samhälle har dessutom rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer - helt enkelt vad man får för pengarna.

Avsikten är att jämförelserna ska återkomma varje år och att det successivt ska utvecklas bättre indikatorer och bättre statistik. På så vis kan en mer heltäckande bild av verksamheternas kvalitet och effektivitet ges.

Rapporten jämför vården och omsorgen om äldre utifrån 35 indikatorer. Det handlar bland annat om bemötande och inflytande, trygghet, mat och aktiviteter, fall, undernäring och trycksår, vård i livets slutskede och efter stroke samt läkemedelsanvändning.

Öppna jämförelser 2016 - vård och omsorg om äldrePDF (pdf, 3.1 MB)