SkolFam

Projektets namn
SkolFam 

Syfte
Ett samarbete mellan skola och socialförvaltning med syfte att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn genom satsningar på goda utbildningsresultat.

Forskning visar att familjehemsplacerade barn oftare än andra barn underpresterar i skolan trots att deras begåvningsresurser i genomsnitt är normala. Skolinspektionen har presenterat en rapport om att placerade barn inte får den skolundervisning de har rätt till och som de behöver.

Av socialstyrelsens öppna jämförelser (2010) framkommer att 88 % av alla svenska barn är behöriga att läsa vidare på gymnasiet efter grundskolan. Bland barn som varit/är omhändertagna för samhällsvård är siffran 55 %.

På grund av att familjehemsplacerade barn har en högre risk för sociala problem och psykisk ohälsa jämfört med barn som inte är placerade behövs riktade insatser i skol- och i hemmiljön för att öka antalet familjehemsplacerade barn som går vidare till studier på gymnasienivå.

Projektets mål är att utarbeta en arbetsmodell för hur socialtjänst och skola tillsammans kan genomföra ett SkolFam-projekt.

Målgrupp
Familjehemsplacerade barn.

Projektägare
Skolförvaltningen och Socialförvaltningen

För mer information
Lisbet Sander, telefon 0611-34 83 81
Anita Lockner, telefon 0611-34 89 05