Särskilt boende

När behovet av vård, omsorg, trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses i hemmet kan särskilt boende bli aktuellt.

Särskilt boende är en gemensam benämning på olika boendeformer.

För att leva upp till socialtjänstlagen och de äldres behov har Härnösands kommun  två inriktningar på särskilt boende, gruppboende för äldre och gruppboende för demenssjuka. I särskilt boende har kommunen ansvar för hemtjänst-, hälso- och sjukvårdsinsatser samt rehabilitering.

fönster med vackra blommor

I alla boenden finns gemensamhetslokaler med matservice.

För att få flytta till särskilt boende måste en ansökan göras och beviljas av handläggare hos Biståndsenheten. I varje boende finns några lägenheter för parboende, där make, maka, sambo kan flytta med utan att vara beviljad boende. Biståndsenheten ger ytterligare information.

Totalt finns 265 platser fördelade på 124 äldre och 141 dementa 

För att läsa socialtjänstlagen (SoL) gå till Riksdagens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och sök socialtjänstlag (2001:453)

Läs mer om kommunens särskilda boenden under Stöd och omsorg / Äldreomsorg