Kommunfullmäktige

Härnösands Rådhus

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen.

Kommunfullmäktige fattar beslut om de politiska målen för kommunens verksamhet, och i alla stora och övergripande frågor som rör kommunen och dess medborgare. Exempel på frågor som fullmäktige beslutar om är kommunens budget, taxor och avgifter inom kommunens olika verksamheter, kommunalskatt och hur kommunens organisation ska se ut.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, och du kan komma och gå som du vill under mötet.

Härnösands kommun har tre heltidsanställda kommunalråd som är valda av fullmäktige men en heltidsanställning delas mellan två politiker från majoriteten. Vi har även deltidsanställda nämndsordföranden. Varje nämnd har till sitt förfogande en förvaltning med ansvar att genomföra de politiska besluten och ge den service till kommuninvånarna och besökare som de politiska instanserna på olika nivåer beslutat om.