Landsbygdsrådet

Kommunala landsbygdsrådet är ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för landsbygdens intresse- och företagarföreningar samt kommunens företrädare

Rådets syfte:

  • Att främja kommuninnevånare och företagare på landsbygden och tillvarata deras intressen bland annat genom att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
  • Att verka för att landsbygdsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • Att initiera nya landsbygdsfrågor i nämnder och förvaltningar.
  • Att ingå i referensgrupper i frågor som rör dess verksamhetsområde.
  • Att fungera som kommunbygderåd för Härnösands kommuns geografiska område inom Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Organisation:

Det kommunala tillgänglighetsrådet är knutet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet som tillika är ledamot i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser också en representant från oppositionen till ledamot i rådet. Dessa utses per mandatperiod. Vice ordförande utses av rådet och ska vara en person från någon av organisationerna. Vice ordförande utses för två år i taget.

Rådet sammanträder 4-6 gånger per år.

Läs mer om Landsbygdsrådet