Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett rådgivande, icke-beslutande organ och forum för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens företrädare.

Rådets syfte:

  • Att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
  • Att få insyn i arbetet och framföra eventuella synpunkter när kommunen förbereder konkurrensutsättning av vård och omsorg
  • Att verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
  • Att initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
  • Vara remissorgan i frågor som rör pensionärerna
  • Ingå i referensgrupper i frågor som rör rådets verksamhetsområde.

Organisation:

Det kommunala pensionärsrådet är knutet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser ordförande som tillika är ledamot i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser också en representant från oppositionen till ledamot i rådet. Vice ordförande utses av rådet och ska vara en person från någon av organisationerna. Vice ordförande utses för två år i taget.

Rådet sammanträder 4- 6 gånger om året.