Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för handikappföreningarna och kommunens företrädare. Rådet är inriktat på allmänna och strukturella insatser.

Rådets syfte:

  • Att verka för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning respekteras och beaktas i den kommunala verksamheten.
  • Att utgöra referensgrupp i kommunens arbete med tillgänglighetspolicyn.
  • Att verka för att tillgänglighetsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • Att initiera nya frågor som rör tillgänglighet i nämnder och förvaltningar samt vara remissinstans i frågor om tillgänglighet.
  • Att ingå i referensgrupper i frågor som rör dess verksamhetsområde.

Organisation
Det kommunala tillgänglighetsrådet är knutet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet. Ordförande ska vara ledamot i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser också en representant från oppositionen till ledamot i rådet. Vice ordförande utses av rådet och ska vara en person från någon av organisationerna.

Rådet sammanträder 4-6 gånger per år.

Aktuellt reglemente för tillgänglighetsrådetPDF (pdf, 35.6 kB)