Kommunala medborgarråd

De kommunala råden är samarbetsgrupper som har en betydelsefull roll i det politiska livet. De ska vara en öppen kanal mellan invånare och kommunfullmäktige med nämnder.

De personer som ingår i de olika råden är valda representanter från olika intressegrupper och föreningslivet i Härnösand. Råden kan framföra frågor man vill ska tas upp i de olika nämnderna. De kan även fungera som remissorgan och ingå  i olika referensgrupper.

Tillgänglighetsråd
Tillgänglighetsrådet (THR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för handikappföreningarna och kommunens företrädare. Rådet består av ledamöter med ersättare från organisationer som företräder personer med olika slags funktionsnedsättning.
Här kan du läsa mer om Tillgänglighetsrådet

Ungdomsrådet
Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som rör ungdomar och ska verka för att ungdomens frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
Här kan du läsa mer om ungdomsrådet

Landsbygdsrådet
Rådet ska fungera som ett rådgivande organ inför kommunala beslut som rör landsbygden i Härnösands kommun.
Här kan du läsa mer om landsbygdsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR)
Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.
Här kan du läsa mer om pensionärsrådet