Så fungerar medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Härnösands kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Ditt förslag ska gälla en fråga som rör kommunens verksamhet och som kommunen har ansvar för. Du kan inte ta upp flera olika frågor i samma förslag. Tänk på att synpunkter på kommunens verksamhet som inte är medborgarförslag ska lämnas via Synpunkt Härnösand.

Förslaget får inte beröra kommunens myndighetsutövning mot enskilda. Det får inte ha rasistisk eller odemokratisk innebörd. Ett medborgarförslag får inte heller strida mot lag eller annan författning.

I det fall att ditt medborgarförslag inte tas upp i fullmäktige, exempelvis om det bedöms strida mot lag eller annan författning, kommer du att få ett skriftligt besked om detta.

När behandlas ditt medborgarförslag?

Ditt medborgarförslag kommer att presenteras vid nästkommande fullmäktigesammanträde. Där avgörs vilken nämnd/styrelse som ansvarar för att besluta i frågan. Fullmäktige kan välja att delegera frågan till den nämnd vars verksamhet förslaget berör. Medborgarförslag ska kunna behandlas inom ett år från det att förslaget väckts. Du meddelas skriftligen när ditt förslag är färdigberett och ska tas upp i fullmäktige för beslut. Du har då möjlighet att närvara på fullmäktiges sammanträde och presentera ditt förslag under 2 minuter. Om förslaget istället ska beslutas i en nämnd meddelas du skriftligen efter fattat beslut.

Offentlig handling

När förslaget kommit in till kommunen blir det en allmän och offentlig handling som alla har rätt att få ta del av. I samband med att vi svarar på ditt förslag kommer de uppgifter du har lämnat, exempelvis ditt namn, att finnas med i våra kallelser, sammanträdesprotokoll och här på hemsidan.

Hur gör jag för att ta del av tidigare inlämnade medborgarförslag?  

Du kan alltid kontakta kommunens diarium via e-post: kommun@harnosand.se och begära att ta del av tidigare inlämnade medborgarförslag. Du kan också begära att ta del av yttranden och beslut rörande ett medborgarförslag. Vi presenterar även inkomna förslag här på hemsidan.

Lämna ditt medborgarförslag i vårt formulär