Program om demokrati- och inflytandefrågor

Kommunfullmäktige har tillsatt en politisk beredning med uppdrag att ta fram ett program för demokrati och inflytande i Härnösands kommun. Målet är stärka invånarnas möjligheter till inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen.

Närhet mellan förtroendevalda politiker och invånare är en grundbult i det demokratiska samhället. Ett aktivt demokratiskt samtal stärker legitimitet, effektivitet och kvalitet i de kommunala besluten. Undersökningar visar också att många är intresserade av att påverka samhällsutvecklingen, men vet inte alltid hur.

Beredningen har nu tagit fram ett förslag till program, som skickas på remiss till:

  • Kommunens nämnder och kommunstyrelsen
  • Alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige
  • Alla kommunala medborgarråd

Men vi vill också ha in synpunkter på programmets innehåll från dig som är intresserad invånare. Program och bilagor hittar du nedan.

Program för demokrati- och inflytandefrågorPDF (pdf, 386.4 kB)

Bilaga 1 Bakgrunds-PMPDF (pdf, 306.6 kB)

Bilaga 2 HandlingsplanPDF (pdf, 165 kB)

Senaste dag att lämna synpunkter på är onsdagen den 3 maj 2017.

Synpunkter skickas till e-postadress: kommun@harnosand.se 
Kom i håg att ange referensnummer KS17-59 i e-postens rubrik.

Det går också bra att skicka dina synpunkter med vanlig post till:
Härnösands kommun
Remissvar Dnr KS17-59-003
871 80 Härnösand

Inkomna remissvar och synpunkter behandlas av fullmäktiges demokratiberedning.
Ett slutgiltigt förslag till program för demokrati och inflytande, ska läggas fram till kommunfullmäktige innan sommaren.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Kommunalråd och ordförande i demokratiberedningen
Karin Frejarö
Telefon: 0611-34 80 25
karin.frejaro@harnosand.se

Kommunsekreterare
Ina Lindström
Telefon 0611-34 80 08
ina.lindstrom@harnosand.se