De politiska nämnderna

De kommunala nämndernas uppgift är att genomföra den politik som fullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktige beslutar om hur nämndsorganisationen ska se ut, och om ramarna för den verksamhet som varje nämnd ska bedriva.

Förutom ansvar för den egna verksamheten har nämnderna också ansvar för sin egen ekonomi.

Politikerna som sitter i nämnderna är valda av kommunfullmäktige. Var och en av kommunens fyra största nämnder, samhällsnämnden, socialnämnden, skolnämnden, och arbetslivsnämnden, har en tillhörande förvaltning. Förvaltningarna består av anställda som praktiskt arbetar enligt de beslut som politikerna fattat. 

Allmänna handlingar – politikers e-postadresser på harnosand.se

Post som skickas direkt till politiker på myndighetens adress harnosand.se och som berör en fråga som gäller myndigheten blir en allmän handling. (2 kap. 4 § TF).

Politiker som får post på adress harnosand.se som berör en fråga som gäller myndigheten ska överlämna handlingen till kommunens diarium för registrering.

Här kan du läsa om ett ärendes gång, det vill säga vad som händer innan politikerna kan fatta beslut i en fråga. Ett ärendes gångPDF (pdf, 124.9 kB)