Valnämnden

Valnämndens uppgift är att administrera allmänna val till riksdag, landsting och kommun.

Valnämnden ska också handha folkomröstningar båda nationella och lokala samt valen till Europaparlamentet.

I arbetsuppgifterna ingår att inför respektive val ordna vallokaler, valförrättare, valmaterial m m.
Tillsynsmyndighet över valnämndens arbete är länsstyrelsen.

Allmänna val hålles f n vart 4:e år. Val till EU-parlamentet sker vart 5:e år. Folkomröstningar kan beslutas av såväl riksdagen som kommunfullmäktige.

Under diskussion är införande av skilda valdagar för riksdagen å ena sidan och landstings- och kommunfullmäktige å andra sidan. Ett sådan förfarande skulle innebära att valnämnden har att minst vartannat år administrera ett val.