Revisionen

Översikt av granskiningsprocessen
Granskningsprocessen
(klicka på bilden för att få den större)

Revisorernas uppdrag är att granska den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas ansvarsområden samt den verksamhet som bedrivs inom kommunala bolag, stiftelser och övriga företag. Revisorerna arbetar på fullmäktiges uppdrag som styrs av revisorernas reglemente och arbetsordning.

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisorerna tar aktiv ställning till vad som är tillräcklig omfattning genom arbetet med riskbedömning.

Granskningsinsatser och tidplan för arbetet fastställs i årlig revisionsplan, revisionsplanen utgår från 2015-2018 års Revisionsstrategi. Revisorerna är självständiga och har valt att arbeta samordnat. Revisorerna besöker verksamheter och bjuder in verksamhetsföreträdare till sina möten. Revisorerna har fördelat bevakning av nämnderna mellan sig i granskningsgrupper.

Revisorerna bedömer om ansvariga bedriver verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, om ekonomin är tillfredsställande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningsinsatser planeras, genomförs och bedöms utifrån ett strukturerat arbetssätt. Fördjupade granskningar delges nämnder för yttranden. Revisorerna samlar iakttagelser och bedömningar till grund för prövning av ansvaret. Revisorerna lämnar uttalanden om delårsrapport och årsredovisningen. Revisionsarbetet sammanfattas i den årliga revisionsberättelsen med tillhörande granskningsrapporter.

Här kan du ta del av de dokument som anges i texten ovan samt granskningsgruppernas indelning.
Revisorernas reglementePDF (pdf, 279.1 kB)
Revisorernas arbetsordningPDF (pdf, 88.6 kB)
Revisionsplan 2017PDF (pdf, 14.2 kB)
Revisionsstrategi 2015 - 2018PDF (pdf, 311.1 kB) 
GranskningsgrupperPDF (pdf, 83.8 kB)
Granskningsprojekt
Revisionsberättelse med tillhörande granskningsrapporter

För dig som vill veta mer om revisionens arbete har revisionen tagit fram en broschyr, Härnösandsmodellen - en effektiv kommunal revisionPDF (pdf, 5.7 MB)