Så här överklagar du beslut

Det finns två olika sätt att överklaga beslut som fattats i kommunen

  • Om ärendet laglighetsprövas görs en ren prövning om det fattade beslutet är lagligt, d.v.s. inte bryter mot någon annan lag.
  • Om det fattade beslutet prövas enligt förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) kontrolleras även om beslutet är lämpligt.

Så här överklagar du kommunala beslut

Laglighetsprövning

När var hur

Åtgärd

Hur?

Skriftligt

Vem får klaga?

Kommunmedborgare

Skickas till:

Förvaltningsrätten

Inom vilken tid?

Tre veckor från anslag om justerat protokoll sattes upp

Prövningens omfattning:

Beslutets laglighet

Prövningens effekt:

Beslutet kan kvarstå eller upphävas

 

Förvaltningsbesvär

När var hur

Åtgärd

Hur?

Skriftligt

Vem får klaga?

Den beslutet angår om det gått personen emot

Skickas till:

Adresseras till överprövande instans (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) men ges in till kommunen

Inom vilken tid?

Tre veckor från att den klagande fick del av beslutet

Prövningens omfattning:

Beslutets laglighet och lämplighet

Prövningens effekt:

Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas

Överklaga beslut om att inte lämna ut en allmän handling

När var hur

Åtgärd

Hur?

Skriftligt

Vem får klaga?

Den som begärt att få ta del av allmän handling

Skickas till:

Adresseras till överprövande instans som är kammarrätten men ges in till kommunen

Inom vilken tid?

Tre veckor från det att den klagande fick del av beslutet

Prövningens omfattning:

Beslutets laglighet, lämplighet och omfattning

Prövningens effekt:

Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas