EU - för dig som vill veta mer

EU-upplysningen

EU-upplysningen
Har du frågor om EU? EU-upplysningen ger dig opartisk information och snabba svar via hemsida, e-post och telefon.

Läs mer hos EU-upplysningen!länk till annan webbplats

Europa
Europa är EU:s centrala webbsida. Härifrån kan Du länka Dig vidare till de flesta av EU:s institutioner; EU kommissionen, EU parlamentet, EG domstolen och så vidare.

Läs mer om Europa!länk till annan webbplats

Europaforum
Europaforum Norra Sverige är ett partnerskap bestående av politiker som företräder den lokala och regionala nivån i de fyra nordligaste svenska länen - Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Läs mer hos Europaforum!länk till annan webbplats

EU:s fem institutioner
Europaparlamentet, Ministerrådet, Europeiska kommissionen, EG-domstolen och Revisionsrätten.

För att EU-ländernas samarbete ska fungera finns fem så kallade institutioner. Institutionerna har olika uppgifter när det gäller att lägga förslag, fatta beslut och se till att EU:s gemensamma regler följs. Det kan jämföras med att det till exempel finns regering och riksdag i det svenska statsskicket.

Europeiska unionens råd
Medlemsländernas ministrar möts inom Europeiska unionens råd. Beroende på vilken fråga som står på dagordningen representeras varje land av den minister som ansvarar för detta ämne (utrikespolitik, finans, sociala frågor, transport, jordbruk och så vidare).
Varje medlemsstat innehar ordförandeskapet i rådet i sex månader i turordning..

Läs mer om Europeiska unionens råd!länk till annan webbplats

Europeiska kommissionen
EU-kommissionen är den verkställande makten inom EU. Bredvid EU-parlamentet och ministerrådet är det en av de tre huvudinstitutionerna inom unionen.
Dess främsta roller är dels att föreslå nya lagar. Kommissionen består av kommissionärer, en från varje medlemsstat och därtill en administrativ avdelning med omkring 23 000 europeiska tjänstemän fördelade på olika "departement", kallade generaldirektorat.

Läs mer om Europeiska kommissionen!länk till annan webbplats

Europaparlamentet 
EU-parlamentet är den enda direktvalda parlamentariska institutionen inom EU. Tillsammans med ministerrådet utgör parlamentet unionens lagstiftande gren och har beskrivits som ett av de mäktigaste parlamenten i världen. Parlamentet består av 785 ledamöter från alla medlemsländer. Parlamentet har varit direktvalt var femte år.

Läs mer om Europaparlamentet!länk till annan webbplats

EG-domstolen
EG-domstolen (även känd som EU-domstolen) ligger i Luxemburg är den högsta domstolen inom unionen gällande EU-rätt och består av 27 domare (en per land). Den har blivit en mäktig institution eftersom EU-rätten numera står över de nationella lagarna.

Läs mer om EG-domstolen!länk till annan webbplats

Revisionsrätten
Den femte institutionen är revisionsrätten, som trots sitt namn saknar juridiska befogenheter så som EG-domstolen. Istället har den till uppgift att se till så att skattebetalarnas pengar i EU:s budget har blivit använda på ett korrekt sätt. Rätten ligger, precis som EG-domstolen i Luxemburg. Den består av en ledamot från varje medlemsstat som utses av rådet var sjätte år.

Läs mer om Revisionsrätten!länk till annan webbplats

Sveriges delegation i Europa
Välkommen till Sveriges delegation vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Delegationen är den huvudsakliga länken mellan svenska myndigheter och OSSE:s sekretariat, institutioner, fältmissioner samt andra länders delegationer.

Läs mer om Sveriges delegation i Europa!länk till annan webbplats