EU-program under 2014 - 2020

EU logotyp

EU-program - möjligheter för tillväxt
Sveriges medlemskap i EU medför möjligheter för oss i Härnösands kommun. Kommunen ska aktivt söka stöd från EU´s fonder och program i rimlig omfattning vara en resurs för näringsliv och andra intresserade parter med råd och kontaktvägar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens EU-samordnare
Gungerd Johnsson Grip
gungerd.johnsson.grip@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 82 56
Mobil: 070 - 583 15 73

Regionala fonden

Programområdet Mellersta Norrlands operativa program för Europeiska Regionalfonden ska bidra och medverka till att nå Europa 2020-strategin om global konkurrenskraft samt miljö, energi och demografiska frågor. Europa 2020 som ersätter den tidigare Lissabonstrategin. Det övergripande målet med programmet är att skapa hållbar konkurrenskraft, förnyelseförmåga och attraktivitet för fler jobb, fler företag och mer dynamiska arbetsmarknadsregioner.

Läs mer om förslaget till programmet för mellersta Norrlandlänk till annan webbplats

Ansöka om stöd: Det kommer troligen vara möjligt att ansöka om stöd tidigast i september 2014. Först ska de nio operativa programmen för 2014–2020 godkännas av EU och de rättsliga förutsättningarna bli klara.

Sociala fonden

Europeiska socialfonden (förkortat ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Fonden är lika gammal som EU och instiftades år 1957. Då som nu är målet att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. För att göra det enklare att utnyttja medel från Socialfonden har kommissionen föreslagit förenklingar i redovisningen av kostnader för programperioden 2014-2020. Förenklingarna kommer att innebära att mera tyngd läggs på att granska resultat och effekter än att granska kostnader vilket bör kunna minska administrationen i projekten.

Ansöka om stöd: Svenska ESF-rådet tar emot och bereder ansökningar om stöd från sociala fonden gällande projekt inom kompetensutveckling, arbetskraftsförsörjning och integrationsfrågor. Tidigast kommer ansökningar igång under senare delen av 2014.
Läs mer hos Svenska ESF-rådetlänk till annan webbplats

Landsbygdprogrammet

Västernorrlands regionala handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet är ett regionalt styrdokument som beskriver hur programmen ska genomföras i Västernorrlands län.

Handlingsplanen innehåller bland annat mål för programperioden, de olika stöden, Västernorrlands regionala prioriteringar och urvalskriterier samt en beskrivning av hur handlingsplanen tagits fram.
Läs mer om Regional handlingsplan 2014 -2020, Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammetlänk till annan webbplats

Landsbygdsutveckling genom Leader Höga Kusten

Leader Höga kusten är ett landsbygdsutvecklingsprogram som bygger på samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor med syftet är att utveckla landsbygdens ekonomi - "Nytänkande tillsammans med andra till nytta för många".
Läs mer hos Leader Höga kustenlänk till annan webbplats

Stöd för skolor och studenter - Internationella programkontoret

Detta är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet som stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete. Det kan gälla allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.