Kulturresan

Kulturen i en organisation har betydelse för faktorer som vi-känsla, identitet, samarbete, engagemang, innovation och effektivitet. Att målmedvetet och övergripande arbeta med kultur och värderingar kan få en rad positiva konsekvenser. Förutom redan nämnda faktorer kan kulturutveckling leda till förbättrade rutiner, tydligare mål, ökat enskilt ansvar, ökad professionalism och stolthet – således en optimering av verksamheten. Det övergripande utvecklingsarbetet syftar till att ta fram och implementera en kultur utifrån värdegrunden och de värderingar som ledare och medarbetare i organisationen anser ska genomsyra den.

Arbetet är omfattande och kommer att ta tid. Till att börja med har vi en plan som sträcker sig över en tvåårsperiod väl medvetna om att vi inte kommer att vara klara på två år. Arbetet omfattar alla medarbetare och den stundande medarbetarveckan med föreläsningar och aktiviteter är en del av detta arbete.

Kontaktperson:
Heléne Persson, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen