Givande dialog med näringslivet

RIGES-projektet är inne i en intensiv utvecklingsfas och tjänsterna börjar komma på plats. För att säkerställa att projektet träffar rätt har en dialog förts med näringslivet i regionen. Målet med dialogen är att samla in synpunkter och önskemål relaterat till tjänsterna. För att nå detta mål har en rad intervjuer och näringslivsträffar genomförts. Intervjuerna har gett en bra möjlighet att mer djupgående undersöka företagens specifika behov och hur väl RIGES tjänster kan stödja dessa behov. Näringslivsträffarna har gett projektet möjlighet att nå ut till en bredare publik och få en övergripande uppfattning om företagarnas inställning till de kommande tjänsterna. Näringslivsträffar har genomförts i samtliga RIGES-kommuner och totalt sett har projektet genom detta nått ut till ca 200 företag.

Gemensamt för alla träffar har varit en väldigt positiv och intresserad publik, som tydligt ser och förstår användningsområdet för tjänsterna. Det uttrycks också tydligt att både det digitala kartstödet och e-tjänsterna kommer att förbättra för företagare i kommunerna. Det är väldigt tydligt att RIGES projektet är på helt rätt spår och att tjänsterna ligger i linje med företagarnas behov.

Tack vare alla intresserade lyssnare har projektet fått in många värdefulla förslag på möjliga förbättringar och tillägg i de kommande tjänsterna. Flera av förslagen har inkluderats i projektet och är nu under utveckling.