Vilken nytta för projektet?

Riges logotyp
  • Möjlighet att på ett enklare sätt planera investeringar och lokaliseringar i de medverkande kommunerna.
  • Skapar nya kontaktvägar för företag och medborgare.
  • Ger större möjlighet för internationella företagsetableringar.
  • Närhet och tillgång till tjänsterna hos kommunerna dygnet runt.
  • Ökar tillgängligheten och snabbar på bygglovsprocessen.
  • Minskar betydelsen av "var kommungränsen går".
  • Underlättar för organisationer, företag och medborgare, exempelvis vid ansökan om bygglov, då kommunernas e-tjänster förbättras och förenklas.
  • Möjliggör samma information från de medverkande kommunerna.
  • Effektivisering och samordning av kartor och tjänster.
  • Mer likartade arbetssätt och rutiner på kommunerna inom bland annat planering och bygglov.