Digitala detaljplaner i gemensam databas

Riges logotyp

Riges mål har varit att skapa e-tjänster för bygglov och att erbjuda möjligheten att finna information som rör den egna fastigheten. Om fastigheten ligger inom planlagt område ska tjänsten visa planinformationen i kartan på ett lämpligt sätt för den sökande. För att detta ska vara möjligt krävs att detaljplaneinformationen finns lagrad i databas. Detta för att på ett enkelt och tydligt sätt få information om gällande regler och bestämmelser för fastigheten.

Gemensam lagring enligt SIS standard

Riges har haft som målsättning att få SIS standard för detaljplaner, SS 637040:2010 i tillämpning. Läs mer om SIS-standardlänk till annan webbplats Med planinformation lagrad på ett strukturerat sätt i en gemensam databas ger kommunerna möjlighet att skicka planinformation mellan databasen och det egna plan- och karthanteringssystemet.

Digitalisering av detaljplaner enligt SIS standard har inte gjorts tidigare och därmed är Riges först i landet med detta arbete. Förhoppningen är att fler kommuner ska se fördelarna med tillgängliggörande av information på detta sätt och ha glädje av vår metodutveckling och nu vill följa efter!

Att tolka detaljplanen

Att omvandla fem kommuners detaljplaner till digital information är ett omfattande arbete och plantolkningen är ett av de svårare momenten med överföringen till databasen. För att hitta ett gemensamt sätt för de fem kommunerna att tolka detaljplanerna har en grupp av arkitekter och planhandläggare, representerande alla fem kommunerna, diskuterat och kommit fram till gemensamma uttryck för gällande bestämmelser och regler.

Planer från första delen av 1900-talet fram till planer som görs idag ska redovisas på i princip samma sätt. Lagar, regler och sätt att arbeta har påverkat utformning av planerna över tid. Ursprungligt material, mät-/ritmetoder, lagring, kopiering, skanning med mera, har gjort att det i vissa fall är mycket svårt att passa in gamla planer i modernt aktuellt kartunderlag. Träffar med plan- och bygglovshandläggare i respektive kommun har därför varit nödvändiga då särskilt problematiska områden diskuterats, så att tolkningen av planen blivit så rätt som möjligt.

Arbetet med överföringen av detaljplanerna till databasen har utförts i de flesta fall av kommunernas GIS/kart-personal, har också träffas regelbundet för att diskutera svårigheter gällande tolkning och digitalisering.

Här beskrivs metod och arbetssätt samt projektets resultat

Riges slutrapport DP detaljplan 1.1PDF (pdf, 2.4 MB)

Detaljplanens information finns sökbar i karttjänsten

karta.e-tjansteportalen.selänk till annan webbplats