Utveckling av HR-avdelningen

Syftet med utvecklingsarbetet är att utveckla HR-avdelningens strukturer och arbetsprocesser, så att förvaltningarnas chefer och medarbetare får den expertkompetens och service som krävs för att de på ett effektivt och kvalitativt sätt ska kunna fullgöra sitt uppdrag.  I detta ingår att utveckla och förbättra HR-avdelningens processer, utforma och implementera en ändamålsenlig organisationsstruktur med väl definierade expertroller och servicefunktioner inom HR-avdelningen och att bedriva utvecklingen på ett sätt som involverar medarbetare och som skapar förutsättningar för ett ständigt förbättringsarbete efter projektet.

I detta ingår att:

  • Implementera ett gemensamt HR-ramverk som tydliggör chefernas ansvar i HR-relaterade frågor
  • I en första etapp utveckla och förbättra rehabiliteringsprocessen, rekryteringsprocessen och den löneadministrativa processen
  • Införa en utvecklad HR-organisation

Kontaktperson:
Mattias Allberg, tf personalchef