Verksamhetsutveckling inom Hemtjänsten

Syftet med verksamhetsutvecklingen inom Hemtjänstens verksamhet är att bidra till att förbättra medborgarnas/brukarnas nöjdhet, det ekonomiska resultatet och medarbetarnas nöjdhet

Den verksamhetsutveckling som genomförts har inneburit:

  • en ny organisation och roller som vilar på gemensamma principer,
  • målstyrningsprocess med nya nyckeltal och mått inom gällande kvalitet, ekonomi och nöjdhet följs upp månadsvis,
  • genomlysning av biståndsbesluten och uppdragen i syfte att skapa gemensamma bedömningar och en beviljad tid i riksgenomsnittet.
  • införande av förstärkt process för kontaktmannaskap och genomförandeplaner
  • etablering av gemensamma mötesformer inom verksamheten samt mellan hemtjänst, biståndsenheten och hemsjukvård,
  • att värdegrundsarbete genomförs och fortsätter
  • gemensamma rutiner tas fram enhetsvis och beslutas löpande av verksamhetsledning

Kontaktperson:
Margot Nordlund, verksamhetschef Hemtjänst