Verksamhetsutveckling inom Särskilt boende och Korttidsenheten

Syftet med verksamhetsutvecklingen inom SÄBO:s verksamhet är att bidra till att förbättra medborgarnas/brukarnas nöjdhet, det ekonomiska resultatet och medarbetarnas nöjdhet

Den verksamhetsutveckling som pågår innebär att:

  • Möjliggöra kulturutvecklingsprogram 
  • Införa mål-, styrnings och uppföljningsprocess
  • Utveckla och säkerställa kvalitet gällande biståndsenhetens ansvarsområde
  • Utveckla system- och registerhantering
  • Förbättra intern dokumentation, informationsflöden och kommunikation
  • Förtydliga roller och ansvar
  • Handlingsplan för respektive boende
  • Förbättra inflyttnings/ankomstprocessen
  • Översyn och utveckling av boendemiljö och bruk av lokaler
  • Utveckla schemahantering, bemanning och planering utifrån brukarbehov

Kontaktperson:
Berit Jonsson, verksamhetschef Särskilt boende