Bakgrund och resultat

Framtid Härnösand skapades i februari 2013 då Mittuniversitetets styrelse beslutade att lägga ner sin verksamhet i Härnösand. Ur den kris som beslutet medförde föddes ett stort engagemang hos många medborgare och företag när det gäller kommunens framtid och utveckling.

Fyra nätverk bildades, Kunskaps-, Hållbara-, Företags-, och Boendestaden. Ur dessa nätverk har grupper, aktiviteter och projekt knoppats av.

Seminarier ha hållits av olika slag. Seminarieserien för 2014 var dessa.PDF (pdf, 1.2 MB)

Några konkreta resultat av framtidsarbetet är:

  • Rapporten ”Nya campus Härnösand” förslag till utvecklingsvägar för campus
  • Kretsloppan ekonomiska förening har bildats med mål att driva kretsloppsodling av fisk och grönsaker
  • Ett samarbetsavtal har skrivits med Swedish Surplus Energy Collaboration (SSE-C) för att skapa socialt företagande med fokus på kretsloppsodling i stadsnära miljö
  • Kickstart har bildats för är att samla ideella och professionella krafter för att utveckla Härnösandsbornas idéer
  • En kollektivhusboendegrupp har bildats
  • Påverkat vilja till byggande/investering i Härnösand
  • Ett flertal medborgardialoger med framtidsperspektiv har genomförts
  • Diskussioner mellan HNEF, Härnösands företagarföreningars paraplyorganisation och kommunens näringslivsenhet har stärkts för att utveckla näringslivet
  • Resultat från nätverksarbetet kommer att ge stöd i Härnösands kommuns kommande långsiktiga utvecklingsarbete
  • En seminarieserie arrangeras under hösten 2014 för att ge inspiration och kunskap.

I arbetet med Härnösand kommuns långsiktiga utveckling har hänsyn tagits till underlag från framtidsprocessen, den omvärldsanalys som gjordes 2014, samt olika förstudier.

Dessa underlag har ingått i den process som pågått sedan hösten 2015 för framtagande av "Tillväxtstrategi för Härnösand".

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF PM kring Framtidsarbetet 2013-02–2014-05.pdf 234.6 kB