Gådeåbergsbrännan

Rastplats på en bergknalle med bränd mark runt omkring.

Under hösten 2006 brann det på Gådeåberget i omgångar under sammanlagt tre veckor. Förkolnade stubbar och kullfallna träd vittnar om att branden var intensiv. Många träd dog eller skadades och rasade omkull. Stora delar av mosstäcket på marken brann upp.

Naturreservatet bildades 2010 och är 8 hektar stort. Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer i en opåverkad brandsuccession. Ett annat syfte är att bevara reservatets höga värden för friluftsliv och upplevelser.

Under de senaste åren har insekter, svampar och fåglar inventerats i reservatet.

Efter en skogsbrand

Informationsskylt i naturreservatet Gådeåbergsbrännan.

Historiskt är skogsbränder naturliga och förekommer då och då. Förr, innan brandbekämpningen var effektiv brann det oftare i våra skogar.

Efter en brand är marken kal och svart. Den ser steril ut, men det finns mycket liv som är redo att återkolonisera området. Här finns ingen konkurrens och få träd som skuggar marken.

En skogsbrand lämnar många döda träd efter sig. Många insekter och svampar är beroende av skogsbrand för att leva och föröka sig. Andra arter är beroende av död ved som är en brist i dagens skog.

Svampar och insekter gynnas

Vissa tickor och hattsvampar gynnas av de gläntor som bildas efter en skogsbrand. En del arter, som kolflamskivling, trivs bäst på sotiga brandfläckar. Många trädsvampar lever av att bryta ned död ved.

Många insekter söker sig till brandfält med döda träd. En del skalbaggar använder döda bark- och stamdelar till föda. Andra har larver som lever inuti eller under bark.

Efter insekterna kommer fåglar som äter insekter. Flera hackspettsarter är hotade på grund av att det finns för lite döda träd i våra skogar. De lever av att hacka fram insekter och deras larver ur murken ved.

Pionjärerna gör sitt intåg

Det är örter och träd som sprider sina frön med vinden eller har frön som ligger och väntar i jorden.

Hallon, mjölkört och kruståtel är ljusälskande örter som snabbt sprider sig både på brandfält och på hyggen.

Efter örterna kommer träden. Björk, asp, sälg och tall är ljusälskande träd som inte trivs i trängsel.

Karta över reservatet

Illsutrerad karta över naturreservatet Gådeåbergsbrännan.

Det finns en ca 1 km lång stig som tar dig genom reservatet. Längs stigen finns tematavlor som berättar mer om Gådeåbergsbrännan. Stigen är markerad med den prickade linjen på kartan nedan.