Upphandling av konstnärlig gestaltning på Alfhild Agrells plats

Alfhild Agrell. Fotograf: Anton Blomberg, år 1899. Negativet C2452 ingår i Stockholms stadsmuseums samling

Alfhild Agrell. Fotograf: Anton Blomberg, år 1899. Negativet C2452 ingår i Stockholms stadsmuseums samling

Härnösands kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för en konstnärlig gestaltning på Alfhild Agrells plats i Härnösand. Det huvudsakliga konstverket som köps blir digitalt eventuellt med delar i andra material. Intresseanmälan är öppen till och med 9 oktober 2017.

Tidsplan

  • 20 september 2017 Informationsdag för sökande konstnärer.
  • 9 oktober 2017 Sista dag för inlämning av intresseanmälan.
  • 13 oktober 2017 Tre konstnärer får skissuppdrag.
  • 15 december 2017 Sista dag för inlämning av färdiga skissförslag.
  • 15 januari 2018 Avtal om gestaltningsuppdrag skrivs.
  • 17 juni 2018 Färdigt konstverk lämnas till Härnösands kommun.
  • 30 november 2018 Invigning av konstnärlig gestaltning.

Uppgifter

Dokument

Bakgrund

Efter ett medborgarförslag beslutade Härnösands kommunfullmäktige 2015 att namnge området mellan Stora torget och Västra kyrkogatan ”Alfhild Agrells plats”. Samhällsnämnden beslutade 2015 att en konstnärlig gestaltning skulle inköpas till platsen.

Kommunen ska enligt nya riktlinjer främja konstnärens roll och arbetsvillkor. Eftersom platsen används av ett flertal aktörer och trafikeras av buss och annat tog Kommunstyrelsen beslut om en digital gestaltning. Konstnären får betalt för arbetstid och Härnösands kommun ansvarar för installation, med konstnären som konstnärlig konsult. 

I november 2016 beslutade kommunfullmäktige att avsätta medel för 3 skissarvoden á 22 500 kr, 225 000 kr för konstnärens arbete, 200 000 för teknik, material och övriga tjänster som kommunen köper in, samt 25 000 för konstnärens konsultarbete i samband med installationen.

Platsen

Området är en del av gamla Skeppsbron. På västra sidan finns fastigheten med adress Stora torget 2 där kommunens konsthall finns. Byggnaden ägs av Hemfosa fastigheter. Vid fastighetens vägg finns två parkeringsplatser för rörelsehindrade. 

På östra sidan finns en byggnad tillhörande Westerlinds fastigheter. På bottenplan finns affärslokaler och på övre våningarna planeras hyreslägenheter.  På platsen passerar en busslinje, centrumlinjen var 15e minut ca 10-19 vardagar. Busshållplats finns på gatans västra sida.

På östra sidan finns även ett cykelställ med tak samt pumpningsstation för cykel.
Sökande konstnärer ansvarar själva för att komma överens med aktuell fastighetsägare eller annat gällande användning av lokaler och ytor till enskilda fastigheter.

Andra rättigheter och föreskrifter finns som påverkar möjlighet att använda ytor och rummet. Räddningstjänst och frakter till stadskärnan trafikerar platsen. Renhållnings- eller snöröjningsentreprenörer och liknande arbetar på platsen.

För ytor och områden som kommunen ansvarar för ställs frågor till upphandlingsenheten som vidarebefordrar frågan till aktuell instans.

Alfhild Agrell

Författarinnan Alfhild Agrell, född 1849 i Härnösand, var under 1880-talet en mycket uppmärksammad och uppskattad dramatiker, både av publik och av kritikerkår. Hon har inte nämnts vid August Strindbergs och Ibsens sida som en av de intressanta och framsynta kvinnliga författarna från den tiden förrän under tjugohundratalet då hennes dramer åter börjat spelas och uppmärksammas.

Alfhild Agrellsällskapet bildades i Härnösand 2012 ”med önskan och hopp om att kunna återuppväcka intresset för en på sin tid ytterst framgångsrik och radikal kvinnlig dramatiker och mångsidig berättarbegåvning som alltför länge befunnit sig i skuggorna”.