närbild på kvinnlig soldat

Härnösand/Sollefteå Regemente i Västernorrland

Härnösand och Sollefteå har tillsammans de bästa förutsättningar för att bidra till upprustningen av det svenska försvaret. Här erbjuder vi försvaret att starta ett av de nya regementen som planeras. Den största fördelen är att det skulle gå både snabbt och vara mycket kostnadseffektivt, i princip går det att köra igång redan i morgon.

Rekryter utbildas redan idag i Härnösand och på båda orterna finns övnings- och skjutfält med gällande miljötillstånd och en fungerande militär infrastruktur. Dagens kapacitet på 100 rekryter kan på några månader bli 250. Inom några år kan Härnösand/Sollefteå år utbilda 300-500 rekryter och på lite längre sikt upp till 700.

En annan fördel med Härnösand och Sollefteå är att vi kan erbjuda två olika miljöer - havet och kusten i Härnösand, skogen och bergen i Sollefteå.

På sikt finns också goda möjligheter att koppla ihop det militära försvaret med andra aktörer i ett totalförsvarskluster och ett samarbete kring utbildning och innovation. I regionen finns till exempel MSB, BAE Systems, SAAB Kockums och FOI.

Läs mer här nedan eller i en broschyr om Härnösand/Sollefteå Regemente i VästernorrlandPDF (pdf, 2.5 MB).

Hav, skog och berg

Härnösand vid havet och Sollefteå i inlandet bjuder tillsammans på det bästa av två världar - hav och skog.

Härnösand ligger vid Ångermanälvens mynning och är den enda orten i Norrland som har försvarsverksamhet i kustnära miljö. Sollefteå längre upp vid Ångermanälven är en inkörsport till de strategiskt viktiga förbindelserna genom Jämtland till norska Trondheim.

Med fyra tydliga årstider och både havs- och inlandsklimat har vi en utbildningsmiljö med mycket goda möjligheter att designa stora militära övningar under olika klimatförhållanden.

Vy över Härnösand med havet och Sollefteå med skog och berg.

Vy över Härnösand till vänster och Sollefteå till höger.

Utbildning pågår

I Härnösand utbildar Västernorrlandsgruppen rekryter redan idag. 34 värnpliktiga får hösten 2019 sin grundutbildning i Härnösand. Antalet ska hösten 2020 öka till 70 och inriktningen för 2021 är 100 stycken.

Försvaret har cirka 60 anställda i Härnösand. Västernorrlandsgruppen har också ansvar för utbildning och övningar med två av hemvärnets bataljoner, Ångermanlandsbataljonen och Medelpadsbataljonen. Totalt handlar det om 1 200 hemvärnssoldater. Under 2018 genomfördes cirka 60 övningsdagar med hemvärnet på Härnöns två övningsfält.

tre militära befäl pratar med varandra vid ett fordon
två soldater släpar en tredje skadad soldat i skogen

Övningsområden

I både Härnösand och Sollefteå finns skjutfält med gällande miljötillstånd.

Härnöns skjutfält och övningsområde ligger i direkt anslutning till kasernområdet Kusthöjden längs Härnöns norra kust. Skärsvikens skjutfält ligger vid öppna havet på utsidan av Härnön. Tjärnmyrans övnings- och skjutfält är det största skjutfältet och ligger strax söder om kasernområdet i Sollefteå.

Med de tre skjutfälten finns möjlighet att öva i både kust- och skogsmiljö. Härnöns skjutfält fungerar utmärkt för all grundläggande träning i mindre skala medan Tjärnmyran med sin storlek är ypperlig för såväl grundutbildning som förbandsträning.

Härnöns övnings- och skjutfält

 • 640 hektar
 • Miljötillstånd för 150 dagar om året. Utfärdat 2010.
 • Skjutbana, 6 st skjutplatser, handgranatsbana, sprängplats
 • Förstärkt kompani (ca 200 personer) kan öva samtidigt
 • MC-bana, tårgasprovkammare, övnings- och grupperingsområde.
 • Nybyggd körplan på 20 000 kvadratmeter för motorutbildning

Skärsvikens skjutfält

 • 120 hektar
 • Miljötillstånd för 55 dagar om året. Utfärdat 2010.
 • 2 st skjutplatser
 • Förstärkt pluton (ca 50 personer) kan öva samtidigt

Tjärnmyrans övnings- och skjutfält

 • 1 644 hektar
 • Miljötillstånd för 280 dagar. Miljötillståndet gäller tills vidare.
 • Klassat som riksintresse.
 • Skjutbana, 12 st skjutplatser tunga vapen, rälsmålbana på 200 m, sprängplats, handgranatsbana, anpassat för stridsfordon.
 • Enskild soldatutbildning med skarp ammunition för minst 200 soldater samtidigt.
 • Stridsutbildning med skarp ammunition med förstärkt kompani.
 • Skjutfältsexpedition med matsal (kompanistorlek), förråd och verkstad.
soldat som skjuter mot två pappfigurer
Närbild på kvinnlig soldat i skogen
grupp med soldater på väg mot ett militärt fordon
Karta över Härnösands och Sollefteås skjutfält och övningsområden.

Kasernområden

I Härnösand finns och används redan idag all militär infrastruktur som behövs. Försvaret hyr cirka 12 000 kvadratmeter på kasernområdet Kusthöjden (före detta KA5). På området finns ytterligare cirka 18 000 kvadratmeter uthyrningsbara ytor, varav 3 500 är tillgängliga för omedelbar uthyrning. Det finns även flera lämpliga lägen för nybyggnation inom området.

I Sollefteå finns den militära infrastrukturen kvar på Hågesta (före detta I21). På området finns nästan 22 000 kvadratmeter som inom sex månader kan ställas i ordning för försvarsmakten. I anslutning finns ett nästan 5 000 kvadratmeter stort motorområde med teknikhus och spolhallar och i närområdet finns gott om yta och redan detaljplanerade områden som snabbt kan användas för nybyggnation.

Kusthöjden

 • Kasern för 100 personer. Kan enkelt byggas ut för upp till 200 personer. Vid behov kan fler kaserner byggas på området, alternativt att befintliga byggnader byggs om.
 • Garage, verkstad och förråd.
 • Matsal. Drivs idag i privat regi. Vid en etablering finns utrymme för en större matsal i egen regi på området.
 • I anslutning en nybyggd körplan för motorutbildning på 20 000 kvadratmeter.

Hågesta

 • 27 000 kvadratmeter stort område som kan inhägnas.
 • Möjlighet till boende för 750 personer.
 • Kanslihus, förråd, sjukvårdsbyggnad, officersmäss, förråd.
 • Modernt teknikområde med spolhallar i anslutning.
 • Detaljplanerad mark i anslutning som snabbt kan beviljas bygglov.
flygbild över kasernområde

Vy över Kusthöjdens kasernområde i Härnösand.

Vy över kasernområdet i Sollefteå.

Vy över kasernområdet Hågesta i Sollefteå.

Marin verksamhet

I Härnösand finns en militär hamn som vid behov går att bygga ut. Det är den enda militära hamnen norr om Stockholm.

Västernorrlandsgruppen i Härnösand ansvarar för att tillföra Norrlands regemente I19 marin förmåga då man bland annat har sjösäkerhetsansvar för I19:s verksamhet till sjöss.

I havet utanför Härnön ligger Nedre Norrlands provskjutningsområde, en av mycket få provskjutningsplatser till havs i världen.

fören på ett militärt fartyg
Kartskiss över härnön och havet utanför med ett område i havet markerat

Nedre Norrlands provskjutningsområde.

Totalförsvarsregion Västernorrland

I ett längre perspektiv finns stora möjligheter att utveckla en totalförsvarsregion i Västernorrland. Förutom det militära försvaret är flera andra aktörer aktiva i regionen och bildar tillsammans ett mycket intressant totalförsvarskluster med samarbete inom utbildning, fortbildning och inte minst innovation.

Några av de aktörer som finns är:

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sandö.
 • BAE Systems Hägglunds, Örnsköldsvik.
 • SAAB Kockums, Docksta.
 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Umeå.
 • RISE Processum, Örnsköldsvik.
 • Försvarets Radioanstalt (FRA).
 • Kustbevakningen, Härnösand och Örnsköldsvik
 • Försvarets Hundavelsenhet, Sollefteå.
stridsbåt 90 i full fart på havet

Stridsbåt 90 tillverkas av SAAB Kockums. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Ett enat län

Hela Västernorrlands län står bakom erbjudandet om ett nytt regemente i Härnösand/Sollefteå. Det regionala samverkansrådet, där representanter för Region Västernorrland samt för både majoritet och opposition i länets samtliga sju kommuner ingår, har i total enighet ställt sig bakom förslaget.

Här finns också en historia att luta sig emot. Sollefteå har en 150-årig tradition som regementsstad och Härnösand har haft militär verksamhet från 1940-talet och den pågår än idag. På båda orterna finns aktiva och engagerade militära kamratföreningar.

gruppbild på det regionala samverkansrådet i Västernorrlands län

Det regionala samverkansrådet i Västernorrlands län består av representanter för Region Västernorrland samt för både majoritet och opposition i länets sju kommuner.