Birka lägger till vid hamnen

Utsprångskajen

Utsprångskajen ligger vid Skeppsbron, centralt i Härnösand. Här utreds möjligheterna att renovera och bygga ut kajen för att kunna ta emot upp till 300 meter långa kryssningsfartyg. Samtidigt kan själva kajen bli en mötesplats för Härnösandsbor och besökare.

Samråd

Just nu pågår ett samråd där du kan lämna frågor och synpunkter när det gäller projektets miljöpåverkan. Du kan lämna dina synpunkter i formuläret nedan eller ta kontakt med projektledaren Staffan Gilliusson, 0611-34 81 93 eller staffan.gilliusson@harnosand.se

Senast 31 augusti 2019 vill vi ha era synpunkter.

Observera att det pågående samrådet enbart gäller projektets miljöpåverkan. Projektet är i ett tidigt skede och det kommer fler tillfällen att lämna synpunkter när det gäller kajens funktion, utformning och andra saker.

Här kan du läsa samrådsunderlaget

Samrådsunderlag för UtsprångskajenPDF (pdf, 2.2 MB)

Ett fartyg vid utsprångskajen sett från Kronholmen.
Ett fartyg vid utsprångskajen sett från Skeppsbron.

Här lämnar du dina synpunkter
Privatpersoner kan hoppa över den här rutan.

Företag och myndigheter som har fått samrådsunderlaget skickat till sig

Artdatabanken
BirdLife Sverige
Boverket
De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige (RecirkFisk)
Försvarsmakten
Havs- och kustfiskarnas producentorganisation (HKPO)
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Kammarkollegiet
Kustbevakningen
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Miljöförvaltningen, Härnösands kommun
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Norrbottens Kustfiskares producentorganisation (NKFPO)

Producentorganisationen Gävlefisk (POG)
Riksantikvarieämbetet
SGI
SGU
Sjöfartsverket
SLU Aqua - Institutionen för akvatiska resurser
SMHI
Sportfiskarna
Statens maritima museer
Svensk sjöfart
Svensk skaldjursodling producentorganisation förening (SSPO)
Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)
Torskfiskarnas Producentorganisation (STPO)
Trafikverket
Transportstyrelsen

Vad händer nu?

Augusti 2019

Samråd om projektets miljöpåverkan.

April 2019

Dialogmöte med företag i området och företag inom besöksnäringen.

Januari 2019

Ramböll får i uppdrag att ta fram en ansökan om miljötillstånd för hamnverksamhet.

September 2017

Samhällsnämnden beslutar att börja projektera för en utbyggd Utsprångskaj.

Maj 2017

Sweco presenterar utredningen ”Kryssning mot Härnösand Höga Kusten - Utsprångskajens framtid”.

Juni 2015

Kajen stängs av på grund av rasrisk.

Projektet

I juni 2015 stängdes Utsprångskajen av på grund av rasrisk. För att kunna använda området igen måste kajen åtgärdas på ett eller annat sätt.

Sommaren 2016 började Birka Cruises göra kryssningar till Härnösand och Höga Kusten. Kryssningarna blev en omedelbar succé och har fortsatt och utökats för varje år. Sonderingar visar att det finns potential för att locka ytterligare kryssningar och större kryssningsfartyg till Härnösand.

Flygbild över kryssningsfartyget birka och höga kustenbron

Attraktiv mötesplats

Då djuphamnen behövs för annan trafik och det dessutom skulle vara mer attraktivt för kryssningsfartyg att lägga till ännu mer centralt kom idén att bygga ut Utsprångskajen för att kunna ta emot upp till 300 meter långa fartyg. En ny kaj kan också komma till god användning för Försvarsmakten, Kustbevakningen och sjöfartsutbildningar i Härnösand.

Tanken är också att kajen ska vara en tillgänglig och attraktiv mötesplats för Härnösandsbor och besökare. Före avstängningen var Utsprångskajen till exempel en populär plats för fiskare.

Karta över Skeppsbron med Utsprångskajen

Området

Utsprångskajen ligger längs Skeppsbron, en kilometerlång kaj/gata längs havet. Där ligger också bland annat en gästhamn för fritidsbåtar, turbåtar till Höga Kusten och Fritidsbåtsmuseet i Tobaksmonopolet. Skeppsbron har stor potential att utvecklas till ett attraktivt maritimt stråk med folkliv, båtliv och nya verksamheter.

I den visionen skulle Utsprångskajen bli en mycket central plats, både för det vardagliga folklivet och som centrum för kryssningsbesöken.

Turbåten Ådalen III vid Skeppsbron

Övrig information och material

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Staffan Gilliusson, projektledare
staffan.gilliusson@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 93
Mobiltelefon: 070-190 38 99