Stadgar

Här kan du läsa om stadgarna i Prisceremoni 2021.

Näringslivsenheten ansvar
Ansvarar för kategorierna och kriterierna för kommunens priser.
Tar emot förändringsförslag och utvärderar dessa i samarbete med juryn innan nomineringsprocessen startar.
Ansvara för nomineringsprocessens genomförande och marknadsföring.
Ta emot nomineringar och sammanställa dessa till första jurymötet.

Juryns ansvar
Utifrån inkomna nomineringar bearbeta och utse 3 nominerade i varje kategori. Därefter påbörjas en omröstningsprocess på kommunens hemsida där allmänheten röstar fram vinnarna i varje kategori.


Stadgar
Juryn sätts samman genom att Näringslivsenheten utser ledamöter. Ordförande är näringslivschef. Juryn sätts samman för att ha en bred förankring i olika branscher, nyföretagande, tillväxt och god insyn i kommunens näringsliv.
I juryn ingår alltid en adjungerad ledamot utan rösträtt från ett revisionsbolag för ytterligare information kring de nominerades ekonomiska status. Totalt består juryn av 7 platser med rösträtt för att ta fram de tre slutliga kandidaterna. Vid jäv har jurymedlemmen ingen rösträtt.


Beslutsgrunder

-Öppna för allmänheten att nominera till.
-Inkluderande (viktig diskussionspunkt).

I beslutsunderlag skall följande beaktas som grund i alla kategorier av priser:


-Ekonomi
Företaget bör ha en god ekonomi utifrån företagets förutsättningar samt följa gängse lagar och riktlinjer.

-Miljö och hållbarhet
Företaget bör följa miljölagstiftning och god miljöhantering.
Ha ett hållbart förhållningssätt i personalpolitik samt i företagets varumärkesarbete.

-Jämställdhet och mångfald
Företaget bör ha ett dokumenterat arbetssätt som stärker att det är en jämlikt arbetsplats öppen för mångfald.

Juryns sammanträden
Minst två möten och vid behov ytterligare ett.
Juryn går ingenom samtliga nominerade. Därefter gör juryn en sammanställning som lämnas in för ekonomisk analys till adjungerat revisionsbolag.