Gör ditt examensarbete i Härnösands kommun

Tre kvinnor och en man vid ett bord.

Självklart kan du göra ditt examensarbete i Härnösands kommun. Vi har en stor verksamhet med många ansvarsfulla jobb så det finns mycket att undersöka. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor och förslag.

Vi vill kunna skapa så meningsfulla och verklighetsanknutna uppdrag som möjligt. Du som student ska få nytta av ditt arbete även efter studierna, samtidigt som vi får en möjlighet att ta del av nya tekniker, kunskaper och infallsvinklar. I vissa fall har vi önskemål om vad som ska göras men i de flesta fall är vi öppna för förslag från er studenter.

Låter det intressant?

Kom gärna med förslag och idéer på ämnen du tycker vore intressant att skriva om. Vi ser gärna tvärvetenskapliga examensarbeten. Kontakta oss för mer information eller intresseanmälan.

Examensarbete för dig som studerar statsvetenskap eller liknande

Utvecklingsenheten erbjuder dig ett utvecklande examensarbete med stort eget ansvar. Du kommer att ingå i en grupp av drivna och kompetenta kollegor med framåtanda. Med tanke på rådande situation kring covid-19 så kan exjobbet komma att drivas till stor del på distans.

Meriterande

Vi vill att du har god kunskap om EU, dess institutioner, organ och verksamheter. Att du har erfarenhet av att arbeta i projekt. Att du kan uttrycka dig i tal och skrift. Att du har svenska som modersmål eller talar svenska flytande och har goda kunskaper i engelska.

Uppdragsbeskrivning

Huvudinriktningen för uppsatsen är att kartlägga de EU-nätverk som finns i regionen idag samt vilka känsliga frågor som finns på lokal nivå.

Härnösands kommun har ansökt om att driva ett Europa Direkt-kontor under åren 2021-2025. Om ansökan godkänns öppnar kontoret 1 maj 2021.

Europa Direkt-kontoren hjälper Europeiska kommissionen att sprida information om EU och kommunicera med allmänheten på lokal och regional nivå. De samarbetar även med andra lokala EU-nätverk.

Utvecklingsenhetens uppdrag

Utvecklingsenheten har det övergripande ansvaret för kommunens strategiska utveckling inom bland annat ansvarsområdena samhällsplanering, mark, innovation, miljö och hållbarhet.

Utvecklingsenheten samordnar även stöd och uppföljning av kommunens projektmedverkan inom de olika EU-programmen. Utvecklingsenheten kommer ha ansvaret för ett eventuellt Europa Direkt-kontor.

Välkommen med din ansökan!

Cecilia Onselius
Härnösands kommun
Tillväxtavdelningen
E-post: cecilia.onselius@harnosand.se
Mobil: 070-340 15 23
Växel: 0611-34 80 00

Förslag på examensarbete inom samhällsplanering

Strategi för att ta tillvara kulturvärden i plan- och byggprocessen

Med avstamp utifrån forskning och rapporten om försvinnande kulturvärden i plan- och byggprocessen. Hur kan kulturvärden bättre tas tillvara på i plan- och byggprocessen? Vilka åtgärder och processer krävs och hur gör andra kommuner. Arbetet kan resultera i en åtgärdsidé med checklista för hur vi kan bli bättre på att ta tillvara kulturvärden i plan- och byggprocessen.

Demokratiska värden i gestaltningen

Kan demokrativärden visas i gestaltningen av en plats? Utgå från relevanta planerings- och demokratiteorier och ge exempel på projekt där olika värden varit centrala i gestaltningen. Hur kan ett rum se ut utifrån dessa aspekter och vilken roll spelar gestaltningen i att skapa ett mer inkluderande samhälle?

Place-making

Utgå från begreppet place-making och studera hur platsskapande aktiviteter och åtgärder kan ske utifrån ett stadsplanerings- och stadsutvecklingsperspektiv. Utifrån teori om platsskapande och aktivering av platser kan du fritt skapa ett åtgärdsprogram för centrala Härnösand där aktiviteter, strategier, temporära evenemang etc. presenteras.

Hållbar dagvattenplanering

Vad innebär hållbar dagvattenplanering och hur kan det implementeras i fysisk planering? Utifrån en fallstudie av en detaljplan kan du presentera relevant forskning, intressanta omvärldsspana och ge inspel på möjliga innoviativa lösningar för platsen.

Bilens roll i den täta staden

Hur kan innovativa parkeringslösningar presenteras i centrala Härnösand? Vad gör andra kommuner och länder för att skapa utrymme för bilen. Vad vill näringsidkare ha och vad vill invånarna ha. Vilka teorier finns det kring parkering, bilen och urbanitet.

Offentliga miljöer i kallt klimat

Studera hur offentliga miljöer kan gestaltas för att passa ett kyligare klimat. Välj en central plats i Härnösand som studieobjekt och utifrån den analysera platsens möjligheter. Kom gärna med gestaltningsförslag!

Kontaktuppgifter:
Hör gärna av dig om du har förslag på andra teman eller vill komma i kontakt med oss!

E-post: hanna.krammer@harnosand.se
Telefon: 070-30 52 407

Förslag på examensarbete inom kulturmiljö

Kulturmiljöinventera byggnader i Härnösand!

Vilka kulturvärden, gamla som nytillkommande, finns i Härnösands byggda miljö. Arbetet kan handla om att inventera centrala Härnösands byggnader eller att studera de kommunala fastigheterna. Arbetet kan resultera i en bebbygelseklassificering av valda fastigheter utifrån kulturvärde.

Kontaktuppgifter:
Hör gärna av dig om du har förslag på andra teman eller vill komma i kontakt med oss!

E-post: hanna.krammer@harnosand.se
Telefon: 070-30 52 407

Tidigare genomförda examensarbeten

Att väcka liv i ett torgPDF (pdf, 11.1 MB)
Ett examensarbete om samhällsplanering och omgestaltning av Stora Torget i Härnösand av Diwan Sheikomar, Rebecca Lilja och Mahdieh Yousefzahi från Mälardalens högskola.