Miljö och hälsa

Vårblommor.

Enligt miljöbalken ska kommunen bedriva tillsyn på verksamheter som påverkar miljö och hälsa. Det kan vara alltifrån större industrier till bensinstationer och skolor.

Syftet med Samhällsnämndens tillsyn är att kontrollera att du som ansvarig har koll på riskerna med din verksamhet och att du bedriver ett förebyggande arbete för att förhindra att olägenheter för människors hälsa eller miljö uppstår samt att du hushåller med resurser.
Förutom att bedriva tillsyn kan även Samhällsförvaltningens personal ge dig information om det mesta inom miljö, energi, hälsa, smittskydd och strålskydd.

Ska du starta, ta över eller ändra din verksamhet?

Vissa verksamheter ska anmälas eller kräver tillstånd från Samhällsnämnden. Kontakta därför oss på Samhällsförvaltningen i god tid innan du börjar, du kan då i ett tidigt skede få råd och tips innan du har kommit för långt i din planering.

Vårt löfte

När du har lämnat in en anmälan enligt miljöbalken ska du få ett beslut senast sex veckor senare. Läs mer om vår servicegaranti i Enkla vägen för anmälan enligt miljöbalkenPDF (pdf, 87.5 kB)

Nedan hittar du vad som gäller för en rad olika typer av verksamheter

Bassängbad

Som bassängbad räknas anläggningar avsedda för vattenaktiviteter och som är till för allmänheten eller som nyttjas av många människor. Det kan till exempel vara bassänger, rutschbanor, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor och kar.

Innan du startar - anmälan

Om du ska starta en verksamhet där bassängbad ingår ska du skriftligen senast sex veckor innan du startar anmäla din verksamhet till Samhällsförvaltningen.

Kontakta gärna oss på Samhällsförvaltningen redan när du planerar din verksamhet, du kan då i ett tidigt skede få rådgivning kring bl.a. utformning, utrustning och provtagning. Vi kommer sedan ut och besöker din verksamhet innan du drar igång

Du som startar din verksamhet utan att anmäla det till Samhällsnämnden kan komma att få betala en miljösanktionsavgift på 3000 kr.

Anmälan om verksamhet med bassängbad med mera

Avgifter

 För handläggning av din anmälan tar vi ut en fast avgift, storleken varierar beroende på din verksamhets inriktning.

Alla anmälningspliktiga verksamheter betalar även en årlig tillsynsavgift.

Hygienisk behandling

Hygienisk behandling omfattar många olika typer av verksamheter som massage, hårvård, fotvård, piercing m.fl.

Ändring av anmälningsplikten

Den 1 juli 2021 sker en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Då gäller anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta är anmälningspliktig redan i dag.

Exempel på verksamheter som berörs av ändringen är sådana som använder skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg, rakkniv mot huden, håltagningspístol eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Det här gäller från 1 juli 2021

 • Du som tänker starta en stickande skärande verksamhet måste anmäla den innan du startar.
 • Du som redan driver en stickande skärande verksamhet måste anmäla den senast den 1 september 2021.

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig avslutar vi din anmälan och du behöver inte betala någon avgift.

Innan du startar - anmälan

Om du ska starta en verksamheter som kan innebära risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg ska du skriftligen senast sex veckor innan du startar anmäla din verksamhet till Samhällsförvaltningen.

Kontakta gärna oss på Samhällsförvaltningen redan när du planerar din verksamhet, du kan då i ett tidigt skede få rådgivning kring bl.a. utformning och inredning. Vi kommer sedan ut och besöker din verksamhet innan du drar igång.

Om du startar din verksamhet utan att anmäla det, kan du komma att få betala en miljösanktionsavgift på 3000 kr.

Anmälan om hygienisk behandling

Avgifter

För handläggning av din anmälan tar vi ut en fast avgift, storleken varierar beroende på din verksamhets inriktning.

Alla anmälningspliktiga verksamheter betalar även en årlig tillsynsavgift.

Köldmedier

Ett av våra största miljöhot är ökning av klimatgaser i atmosfären som bidrar till växthuseffekten. För att klara detta miljöhot har EU och Sverige infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier. I bestämmelserna ingår en stegvis utfasning av de mest miljöpåverkande ämnena samt kontroll och rapportering för anläggningar där större mängder hanteras.

Den som ansvarar för en anläggning som innehåller köldmedia kallas operatör och det är operatören som är ansvarig för att underteckna och skicka in årsrapport till tillsynsmyndigheten.

Anmälan och installation av ny utrustning

Vid nyinstallation eller konvertering av aggregat ska det anmälas i god tid till Samhällsförvaltningen, om aggregatet motsvarar 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Blankett för anmälan finns hos certifierade kylföretag.

Kontroll och registerföring

Operatören är ansvarig för att anlita certifierade kylföretag och kylservicepersonal för kontroll, installation och reparation av köldmedieanläggningar. Kylföretag och servicepersonal ska vara certifierade av INCERT. Det är operatörens ansvar att skicka in årlig kontrollrapport till Samhällsförvaltningen senast den 31 mars efterkommande år.

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Det har ersatt den tidigare kontrollfrekvensen som styrdes av antalet kilo installerad köldmedia i anläggningen.

 Mängden koldioxidekvivalenter   Läckagekontroller 
 5 ton CO2e eller mer  1 gång per 12 månader 
 50 ton CO2e eller mer  1 gång per 6 månader 
 500 ton CO2e eller mer  1 gång per 3 månader 

 

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla. Olika köldmediegaser har olika GWP-värden, vilka påverkar hur mycket koldioxidekvivalenter en gas genererar. Se tabell på GWP-faktor på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats alternativt alltomfgas.se.länk till annan webbplats

Årlig kontrollrapport

De aggregat som ska räknas är de som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Om de aggregaten tillsammans blir minst 14 ton koldioxidekvivalenter ska en årsrapport upprättas och lämnas in till Samhällsförvaltningen senast 31 mars varje år. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som vidtagits under föregående år, till exempel skrotning av aggregat. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges.

Det är anläggningens operatör som har ansvaret för kontroll och rapportering. Blankett för årsrapport finns hos certifierat kylserviceföretag.

Det är viktigt att årsrapporten är fullständigt ifylld och undertecknad. Glöm inte att fylla i fastighetsbeteckning och vilken anläggning rapporten gäller för.

Om bestämmelserna inte följs

Om du inte följer kraven kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Nedan nämns de vanligaste miljösanktionerna:

 • 1000 kr vid försent inkommen årsrapport
 • 5000 kr vid utebliven årlig kontroll eller försent utförda kontroller
 • 5000 kr vid utebliven anmälan av nya aggregat

Förbud mot vissa köldmedier

Från år 2020 är det förbjudet att installera ny utrustning med köldmedium med GWP-faktor 2500 eller högre (till exempel R404A), med undantag för militär utrustning.

Nytt köldmedium med GWP-faktor 2500 eller högre (till exempel R404A), får heller inte användas efter år 2020 vid service eller underhåll i det utrustningar som har en fyllningsstorlek på 40 ton CO2 eller mer.

Taxor och avgifter

Samhällsförvaltningen tar ut en avgift för prövning av tillstånd, anmälningar och kontroller.

Miljöbalken

Miljöbalken (1998:808) syftar till att skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter. Den trädde i kraft den 1 januari 1999. Beslut som har meddelats före den 1 januari 1999 gäller fortfarande.

Här är exempel på några viktiga förordningar:

 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 • Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
 • Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Bestämmelserna finns på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats under Lagar. Välj Svensk författningssamling (SFS) och skriv in sökord eller SFS-nummer. SFS-nummer anges ovan inom parentes i förordningsnamnen.

Se också Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ett register över miljöbalken och dess förordningar finns på Tillsyns- och föreskriftsrådet webbplatslänk till annan webbplats

Lokaler för undervisning

Till lokaler för undervisning räknas bland annat förskolor, öppen förskola och såväl grund- som gymnasieskolor men även fritidshem, öppen fritidsverksamhet, internatskolor eller resurscenter. 

Innan du startar - anmälan

Om du ska starta en verksamhet med undervisning , ska du skriftligen senast sex veckor innan du startar anmäla din verksamhet till Samhällsförvaltningen.

Kontakta gärna oss på Samhällsförvaltningen redan när du planerar din verksamhet, du kan då i ett tidigt skede få rådgivning kring bl.a. utformning, utrustning, inomhusmiljö samt smittskydd och rökfria miljöer. Vi kommer sedan ut och besöker din verksamhet innan du drar igång

Du som startar din verksamhet utan att anmäla det till Samhällsförvaltningen, kan komma att få betala en miljösanktionsavgift på 3000 kr.

Avgifter

För handläggning av din anmälan tar vi ut en fast avgift, storleken varierar beroende på din verksamhets inriktning.

Alla anmälningspliktiga verksamheter betalar även en årlig tillsynsavgift.

Rökfria miljöer

Enligt tobakslagen är rökning förbjuden i vissa lokaler och utrymmen, bl.a. på skolgårdar och enligt Folkhälsomyndigheten kan efterlevnaden av lagen förbättras genom bättre tillsyn och genom att höja kunskapen hos skolledningar. Samhällsnämnden har tillsynsansvar när det gäller rökfria miljöer.

Ansvaret för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som driver verksamheten ifråga. Störs du av rökning på t.ex. en skolgård som ska vara rökfri kan du ta upp det med skolan, om det inte blir någon bättring kan du vända dig till Samhällsförvaltningen.

Läs mer:

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Sevesoverksamhet

Vi har inom Härnösands kommun tre anläggningar som arbetar med kemikalier i sådan utsträckning att det allvarligt skulle kunna drabba människor och miljö om en olycka inträffar. Anläggningen omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen, vilket innebär att företagen som äger anläggningarna måste förebygga, hantera och begränsa följderna av en eventuell olycka.

Bakgrund

Lagstiftningens namn kommer från staden Seveso i Italien där en olycka inträffade 1976. Syftet med lagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Säkerhetsnivån är hög och den som bedriver sådan verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen måste vidta nödvändiga åtgärder samt samverka med den kommunala räddningstjänsten.

Två olika nivåer

EU har beslutat om vilka gränsmängder som gäller för att anläggningar ska omfattas av Seveso. Det finns två gränsnivåer, en högre och en lägre nivå. Anläggningar som omfattas av den högre kravnivån ska bland annat ta fram en säkerhetsrapport som beskriver riskerna på anläggningen och säkerhetsarbetet mer detaljerat.

Kommunens åtagande

Kommunen är skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats samt se till att allmänheten blir informerad om de anläggningar som omfattas Sevesolagstiftningen. Planen, som arbetas fram i samråd med verksamheten, ska uppdateras vart tredje år eller vid förändringar.

Kommunal plan för räddningsinsats vid Sevesoverksamhet i Härnösands kommunPDF (pdf, 749.1 kB)

Almer Oil & Chemical Storage AB samt Skanska Industrial Solutions AB

I Härnösand finns det enbart tre Sevesoverksamheter varav endast Almer oil omfattas av den högre kravnivån:
Almer oil. Information till allmänhetenPDF (pdf, 275 kB)

Skanskas bergtakt i Överdal samt SCAs bergtäkt i Rörtjärnsmon omfattas av den lägre kravnivån:
SKANSKA. Information till allmänhetenPDF (pdf, 54.6 kB)
SCA. Information till allmänhetenPDF (pdf, 96.7 kB)

Solarier

Solarier kan finnas i många olika typer av verksamheter, i solariesalonger, på träningsanläggningar, på hotell och i hygienlokaler med flera.

Här kan du som planerar att starta en verksamhet eller redan bedriver en läsa vilka regler som gäller. Som solarieägare är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, medan kommunen har ett tillsynsansvar

Att starta en solariesalong

Om du ska starta en verksamhet där solarier upplåts till allmänheten, ska du anmäla det till samhällsnämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Anmälan om hygienisk behandling och solarie

För handläggning av din anmälan tar vi ut en fast avgift på 1600 kr.

Kontakta gärna oss miljöhandläggare på samhällsförvaltningen redan när du planerar din verksamhet, du kan då i ett tidigt skede få rådgivning kring bland annat utformning, utrustning och inredning. Vi kommer sedan ut och besöker din verksamhet innan du drar igång.

Strålsäkerhetsmyndighetens krav

Du som har eller ska starta en solariesalong är skyldig att följa de krav som regleras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningarlänk till annan webbplats.

 • Alla solarier ska uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 6, 2010 ).
 • Solarierna måste vara av UV-typ 3.
 • Solariet ska vara märkt med UV-typ och information om vilka rör som ska användas (originalrör).
 • Solariet ska även vara märkt med ett ekvivalenskodintervall.
 • De rör som solariet är försett med ska vara märkta med en ekvivalenskod.
 • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.
 • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för alla som använder solariet.

Tidur och avstängningsfunktion

 • Ett kosmetiskt solarium ska ha ett tidur som kan ställas in så att bestrålningstiden begränsas i enlighet med tillverkarens exponeringsschema eller motsvarande anvisningar.
 • Solariet måste vara utrustat med en avstängningsmekanism som stänger av strålningen om tiduret av någon anledning slutar fungera.
 • Dubbla avstängningsmekanismer ger en extra säkerhet. I solarier utan dubbla avstängningsmekanismer, har det hänt att tiduret slutat fungera, kunden somnat och bränt sig mycket illa.

Obemannade solarier

I obemannade solarier ska den maximala soltiden inte vara längre än 15 minuter.

Obligatorisk information

 • Strålsäkerhetsmyndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa”länk till annan webbplats ska finnas vid varje solariebädd och i receptionen där betalning eller bokning för solning sker.
 • På solariet ska det alltid finnas följande text:
  ”Varning – ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, läs bruksanvisningen, använd skyddsglasögon och tänk på att vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”
 • Intill varje solarium ska det finns ett exponeringsschema med information om lämplig soltid.

18-årsgräns för kosmetiska solarier

Från och med den 1 september 2018 måste du som driver ett solarium vara säker på att kunderna fyllt 18 år och detta måste framgå på en tydlig skylt uppsatt på solariet.