Drift av Simhallen

Kommer Simhallen privatiseras?

Nej, inte privatiseras i den mening att allmänheten ej längre får tillgång till Simhallen. Däremot prövas nu möjligheten till privat drift av Simhallen, där samma entreprenör även driver ett hotell i nära anslutning. Simhallen kommer att ägas av kommunen (AB Kommunfastigheter) också framöver. Simhallen ska vara minst lika öppen för allmänheten som nu. Detta kommer att ställas som krav i det avtal som ska skrivas. 

Måste ni ta bort offentlig drift av Simhallen bara för att få till ett hotell?

Tanken är att Simhallen ska drivas av samma företag som driver hotellet. Det är ekonomiskt effektivt och fördelaktigt att driva dessa anläggningar ihop. Tillsammans blir det en så kallad destination, en attraktiv helhet att besöka.  

Erfarenheter från andra simhallar/offentliga lokaler med externa aktörer visar att det finns positiva möjligheter. En drivkraft för en extern aktör är att försöka få fler gäster till anläggningen. Troligt är att verksamheten utvecklas för att beläggningen ska öka och för att ett nytt hotell ska gå runt. 

Vad händer med de anställda?

I processer där någon tar över en verksamhet från en annan part så erbjuds vanligen personalen att följa med i en s.k. verksamhetsövergång.

Hur mycket dyrare blir detta för kommunen?

Det är alltid dyrt för kommuner att ha en simhall. Bad är alltid subventionerade. Vi utgår från att det inte kommer att bli dyrare för kommunen. Den avtalade ersättning vi framöver kommer att betala till en extern entreprenör som driver Simhallen ska inte vara högre än de samlade kostnader och insatser vi idag finansierar för att kunna erbjuda bad och simning.

Blir det dyrare att besöka Simhallen?

Nej, inte jämfört med vid kommunal drift vad gäller engångsbad. Krav kommer att ställas så att priserna inte ska skilja sig från jämförbara anläggningar. Priserna idag är inte lägre än jämförbara anläggningar.

Vad gäller övrig verksamhet i Simhallen, t ex gym, kommer en entreprenör att vara fri att hitta olika koncept för prissättning. Det finns inget som tyder på att det kommer att bli väsentligt dyrare, snarare tvärtom, eftersom det finns en konkurrenssituation i staden och då en entreprenör vill behålla Simhallens attraktivitet för Härnösandsborna.

Kommer det att bli förändringar i Simhallen?

Det är möjligt och troligt. En ny aktör kommer att kämpa hårt för att ta emot fler besökare, ha längre öppettider och ständigt se till att platsen upplevs ny och tilldragande. Allt talar för att det blir ett större utbud och därmed än mer attraktivt för kommuninvånarna och våra gäster. Men exakt hur förändringar sker kan vi naturligtvis inte svara på idag. 

Hur påverkas föreningslivets tillgänglighet till Simhallen?

Kommunen kommer att i avtalet kräva att föreningarna får lika mycket tillgång till bassängerna som nu. Ett gott samarbete mellan föreningsliv, entreprenör och kommun är jätteviktigt och riktlinjer för detta kommer att formuleras i avtalet.

Hur säkerställs allmänhetens tillgång till Simhallen?

Samhällsnämnden har tagit beslut om vilka principer som i framtiden ska gälla för prissättning, öppettider, skolsim/simskola och föreningars tillgång till Simhallen. De säkerställer tillgången till Simhallen för föreningar, allmänhet och kommunens verksamheter. Principerna kommer att ligga till grund för förhandling och avtal.

Kan vi komma att förlora Simhallen vid en eventuell konkurs för hotellet?

Nej. Simhallen kommer även i fortsättningen att ägas av Kommunen (AB Kommunfastigheter). Vi kan ta tillbaka driften av Simhallen om det skulle vara nödvändigt.