Hotellet på Kanaludden

Kommunens uppgift i en process för att etablera en ny hotellfastighet är att välja en placering så att både invånare, lokala näringslivet och besökare ges en högre attraktivitet. Kanaludden med simhall, rekreationsytor och gästhamn är ett sådant läge. För den som etablerar ett hotell är det viktigt att det finns en anledning att resa till eller besöka platsen och att hotellet självt bär hela reseanledningen.

Därför har Kanaludden varit mer intressant än andra platser, vilket också bekräftats av intressenterna som satt området som enda alternativet.

Innan det kan bli aktuellt att uppföra ett hotell i anslutning till Simhallen måste detaljplanen ändras. Centrala Härnösand är ett riksintresse för kulturmiljö, vilket ställer höga krav på gestaltning och estetik med respekt för områdets karaktär. Även frågor om trafik och mark kommer att beaktas i en kommande planprocess.

Enligt en effektanalys genomförd av Razormind kan en etablering av hotell vid simhallen i Härnösand ge 45 nya jobb tack vare ökat besöksantal och efterfrågan från hotellgästerna.

Läs Razorminds effektanalysPDF (pdf, 1.4 MB)