Definition och avgränsning

Med utmaning avses att någon riktar ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska upphandlas. Med kommunens verksamhet avses sådan verksamhet som kommunen driver med egen anställd personal.

All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av:

  • Myndighetsutövning.
  • Strategiska ledningsfunktioner.
  • Vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal.

Verksamhet som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten.

Till vem utmaningen riktas

En utmaning ska riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas.

Avser utmaningen en verksamhet som drivs av flera nämnder riktas utmaningen  till kommunstyrelsen.