Kommunens handläggning av inkomna ansökningar enligt alkohollagen

Ansökan om serveringstillstånd görs på särskild blankett som tillhandahålls av Socialförvaltningen som är tillståndsmyndighet. Tillståndsmyndigheten tar emot ansökningshandlingarna och registrerar uppgifterna i ett ADB-baserat ärendehanteringssystem med stöd av 10 § personuppgiftslagen. Uppgifterna i registret lyder under offentlighetsprincipen men för sådana uppgifter som rör sökandens personliga eller ekonomiska förhållanden finns sekretessbestämmelser i 30 kap. 20 § offentlighets- och sekretesslagen.

Avgifter för prövning inbetalas innan ansökan kan behandlas. Aktuellt belopp sätts in på Härnösands kommun bankgirokonto 5576-5218. Avgifter och taxor.

Då samtliga handlingar och nödvändiga uppgifter kommit in bereds ärendet. Enligt alkohollagen måste alltid en ansökan om "serveringstillstånd som avser servering året om eller årligen under en viss period" remitteras till polismyndigheten för yttrande innan ärendet får "bifall". Övriga myndigheter som kontaktas kan bland annat vara samhällsförvaltningen, räddningstjänsten, kronofogde- och skattemyndigheten. Således vid tillståndsprövningen förutsätts att bedömningen utgår från dels inskickade ansökningshandlingar, dels uppgifter inhämtade från besök på det aktuella serveringsstället, dels genom yttrande från remissinstanserna samt dels den kunskap som förvaltningen har förvärvat om det aktuella området/serveringsstället/sökanden.

Grundförutsättning för att få tillstånd för alkoholservering är att man klarar "behörighetskraven" i lagen samt att inhämtade remissyttranden inte ger anledning befara att alkoholpolitisk olägenhet uppstår I samband med restaurangetableringen. Om en myndighet anger några negativa uppgifter om sökanden måste kommunen ge sökanden möjlighet att bemöta uppgifterna. Principen att "ingen ska dömas ohörd" är grunden till förvaltningslagens 17 §. Varje beslut om helt eller delvis avslag på ansökningar om serveringstillstånd måste således motiveras med hänvisning till lagen, tillämpningsföreskrifter eller det alkoholpolitiska programmet.  

Om tillstånd beviljas, ska sökanden, till socialnämnden anmäla den och de personer som har utsetts att ansvara för alkoholserveringen. Den som är serveringsansvarig ska med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter vara lämplig för uppgiften.  När servering av alkoholdrycker bedrivs ska någon av de utsedda serveringsansvariga vara närvarande på serveringsstället och utöva tillsyn över serveringen. 

Serveringstillstånd enligt alkohollagen gäller till allmänheten, föreningar, företag eller annat slutet sällskap. Det kan gälla året runt, under viss tidsperiod, under enstaka perioder eller endast vid visst angivet tillfälle.

Läs mer om personuppgiftslag (1998:204), offentlighets- och sekretesslag (2009:400) samt förvaltningslag (1986:223) på Riksdagens hemsida.länk till annan webbplats Använd deras sökmotor för att lättare hitta det du söker.