Oförändrat resultat i Svenskt Näringslivs företagsenkät

Anna Hedensjö Johansson, regionchef för Svenskt Näringsliv Västernorrland.

Anna Hedensjö Johansson, regionchef för Svenskt Näringsliv Västernorrland, presenterade enkätsvaren i Härnösand.

Företagsklimatet i Härnösands kommun får samma sammanfattande omdöme som förra året i Svenskt Näringslivs årliga enkät till företagare. De 89 företagare som svarade på enkäten ger betyget 3,0 på den 6-gradiga skalan.

Bland delfrågorna sticker skolan ut positivt. ”Skolans attityder till företagande” får betyget 4,0, en ökning från i fjol och också klart över rikssnittet. Detsamma gäller Tele- och IT-nät med ett betyg på 3,9.

Några andra områden där Härnösand ligger över rikssnittet är Kommunens information, Tillgång till medarbetare med relevant kompetens och Upphandling.

Bland de områden som ligger under rikssnittet finns Konkurrens från kommunens verksamheter, Kommunpolitikernas attityder och Dialog med kommunledningen.

- Härnösand ligger stabilt med nästan alla områden över betyget 3, det vill säga gränsen för godtagbart, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västernorrland.

- Det är glädjande att företagen i Härnösand har god tillgång på kompetenta medarbetare och att skolan får höga värden. Vi har satsat mycket på entreprenörskap i skolan och det är roligt att det ger resultat. På de områden där vi har sämre betyg får vi jobba ännu hårdare framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson.

Enkätundersökningen skickades ut till 200 företag i Härnösand, varav 89 svarade. Enkätsvaren ligger till grund för den ranking av företagsklimatet som presenteras till hösten. Enkätsvaren sammanvägs där med diverse statistik.