Bygglov

Bygglovsprocessen
Beställning av kartunderlag
Ansökan
Granskning
Bygglov
Byggsamråd
Byggstart
Slutsamråd
Färdigställande/Slutbevis

Bygglov krävs för bland annat ny- och tillbyggnad men också för exempelvis ändrad användning eller inglasning av balkong. Ibland krävs bygglov för verandor och ibland krävs det marklov för förändring av mark.

För vissa åtgärder krävs inget bygglov men att man gör en anmälan - du hittar blanketten här till höger.
Det gäller till exempel om man vill göra viktiga ändringar i konstruktionen, ventilationen, VA-systemet, installera en eldstad eller rökkanal.

Kontakta oss i tidigt skede om du vill bygga nytt eller förändra. Du får reda på vilka bestämmelser som gäller för din fastighet och råd eller anvisningar om utformning och placering.

Det som byggs i kommunen styrs dels av lagar, till exempel plan- och bygglagen, dels av detaljplaner som gäller för olika områden.

Samhällsnämnden prövar om det som ska byggas är lämpligt utifrån enskilda och allmänna intressen. Bland annat ska byggnader vara estetiskt tilltalande och utformas med hänsyn till omgivningen.

Bygglovgruppen på samhällsförvaltningen sköter det praktiska arbetet med bygglov och anmälan.
Beroende på ärendets storlek och komplexitet tas beslut i samhällsnämnden eller av tjänsteman som har fått ett särskilt bemyndigande att kunna besluta på delegation.

För handläggning av ärenden tar vi ut en avgift enligt taxa som kommunfullmäktige beslutat.

Klicka på pilarna till höger för mer information om bygglovsprocessen.