Kan jag söka bostadstillägg?

Svar

Det är Pensionsmyndigheten som avgör om du är berättigad till Bostadstillägg (BTP) och det är därför hos dem du ansöker om detta.

Vi vill fästa er uppmärksamhet på den boendes skyldighet att meddela Pensionsmyndigheten att man flyttat in i vård- och omsorgsboende samt den nya hyran. Om så inte sker och ett för högt bostadstillägg utbetalas kommer Pensionsmyndigheten att begära återbetalning av det för högt utbetalade beloppet. För brukare som flyttar in i en lägenhet på särskilt boende upprättas ett hyreskontrakt. Detta kontrakt ska i kopia bifogas eventuell ansökan om BTP.